img
:::
ข่าวทั่วไป

เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ส่งเสริมให้เมืองและสิ่งแวดล้อมอยู่ด้วยกันอย่างยั่งยืน เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของพลเมือง

ภาพ/นำมาจากคลังภาพ Pixabay
ภาพ/นำมาจากคลังภาพ Pixabay

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] ตามรายงานของ “ไทยรัฐออนไลน์” ระบุว่า ในปี 2026 ประเทศไทยจะมีประชากรที่อยู่อาศัยในเขตเมืองเพิ่มขึ้นร้อยละ 60 ส่งผลให้ความต้องการที่อยู่อาศัย และกิจกรรมต่างๆ เพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับการพัฒนาเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ไปพร้อมๆ กับการพัฒนาด้าน "สิ่งแวดล้อม"  ทั้งนี้ "เมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน"  (Green City) เป็นแนวคิดที่สอดรับกับนโยบายของประเทศ และมีความจำเป็นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการ ทั้งการใช้เป็นกรอบในการกำหนดนโยบาย การพัฒนาท้องถิ่น และเป็นกรอบในการดำเนินงานพัฒนาร่วมกับภาคส่วนต่างๆ เพื่อให้ประเทศไทยมุ่งสู่เป้าหมายในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ได้อย่างแท้จริง

อ่านข่าวเพิ่มเติม : ไถหนานประกาศห้ามใช้แก้วพลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

ตามรายงานของ “ไทยรัฐออนไลน์” เผย องค์ประกอบ 4 ด้าน ของเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน (Green City) ดังนี้

1. เมืองอยู่ดี : คือการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเหมาะสม โครงสร้างพื้นฐานเพียงพอสำหรับคนทุกกลุ่ม มีความมั่นคง ด้านที่อยู่อาศัยปลอดภัย และเศรษฐกิจมั่นคง

2. คนมีสุข : เสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้คนในเมือง ครอบคลุมการรักษา รวมทั้งส่งเสริมด้านการศึกษา นอกจากนี้ทุกคนจะต้องได้รับสวัสดิการ และการพิทักษ์สิทธิที่เหมาะสมและเท่าเทียม มีกิจกรรมสร้างสรรค์สังคม ดำรงประเพณีวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น

3. สิ่งแวดล้อมยั่งยืน : ทรัพยากรธรรมชาติมีความสมบูรณ์ มีพื้นที่สีเขียวเพียงพอ ภูมิทัศน์สวยงาม ของเสียหรือมลพิษถูกจัดการอย่างเหมาะสม และประชาชนมีวิถีชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

4. เทศบาลแห่งการเรียนรู้ และการบริหารจัดการที่ดี : มีวิสัยทัศน์ และแผนงานชัดเจน บุคลากรมีความรอบรู้และเชี่ยวชาญระบบการทำงานได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง พร้อมการบริหารจัดการที่ดี และมีนวัตกรรมการพัฒนาเมือง

อ่านข่าวเพิ่มเติม : โครงการส่งเสริมและพัฒนายกระดับอาหารถิ่น สู่มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณ์ความเป็นไทย

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading