To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

กระทรวงแรงงานไต้หวันแนะ 3 มาตรการการจ้างงานแรงงานข้ามชาติอย่างถูกกฎหมาย

2019-11-19 09:10

นายจ้างควรทำอย่างไรเมื่อมีชาวต่างชาติมาสมัครงาน? สำนักงานพัฒนาแรงงาน กระทรวงแรงงานไต้หวันขอให้นายจ้างดำเนินการสามมาตรการดังนี้ ก่อนทำการจ้างงานชาวต่างชาติให้ "ตรวจสอบ" ใบอนุญาตการพำนักในไต้หวัน (ใบถิ่นที่อยู่) ของชาวต่างชาติหรือใบอนุญาตทำงาน จากนั้น "ตรวจสอบ" เอกสารให้ตรงกับบุคคลและ "สอบถาม" ว่าชาวต่างชาตินั้นเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ นักเรียน หรือแรงงานข้ามชาติ เพื่อหลีกเลี่ยงบทลงโทษสำหรับการละเมิดกฎระเบียบการจ้างงาน

สำนักงานพัฒนาแรงงานกล่าวว่า การจ้างงานชาวต่างชาติจะต้องยื่นขอใบอนุญาตการทำงานจากกระทรวงแรงงานก่อน หากเป็นนักเรียนต่างชาติที่ถือใบอนุญาติการทำงานที่ออกโดยกระทรวงแรงงาน นายจ้างต้องตรวจสอบใบถิ่นที่อยู่ และบัตรนักเรียนด้วย หากผู้สมัครงานเป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ แม้ว่าจะมีใบถิ่นที่อยู่ และไม่ต้องยื่นขอใบอนุญาติการทำงานกับกระทรวงแรงงาน แต่นายจ้างต้องตรวจสอบใบถิ่นที่อยู่ หนังสือเดินทาง และข้อมูลการขึ้นทะเบียนราษฎร์ตัวจริง รวมทั้งตรวจสอบภาพถ่ายและข้อมูลระบุตัวตนอย่างรอบคอบ เพื่อหลีกเลี่ยงการจ้างงานที่ผิดกฎหมาย โดยนายจ้างที่จ้างงานชาวต่างชาติโดยผิดกฎหมายอาจโดนปรับสูงสุดถึง 750,000 เหรียญไต้หวัน

นอกจากนี้ สำนักงานพัฒนาแรงงานอธิบายว่า ผู้อนุบาลต่างชาติมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการดูแล และงานทำความสะอาดที่เกี่ยวข้องกับผู้ได้รับการดูแลเท่านั้น ส่วนแรงงานข้ามชาติที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมสามารถทำงานการผลิตที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น นายจ้างหลายคนมักจะมอบหมายให้แรงงานข้ามชาติทำงานนอกสถานที่ทำงานเช่น มอบหมายไปดูแลงานหน้าร้านของนายจ้าง หรือให้แรงงานที่โรงงานไปทำความสะอาดที่บ้านนายจ้าง ก็อาจจะโดนปรับสูงสุดถึง 150,000 เหรียญไต้หวัน

หากประชาชนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของชาวต่างชาติหรือขอบเขตของการทำงาน สามารถเข้าไปตรวจสอบได้ที่เวปไซด์ตรวจสอบใบถิ่นที่อยู่ของชาวต่างชาติของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวัน

กระทรวงแรงงานไต้หวันแนะ 3 มาตรการการจ้างงานแรงงานข้ามชาติอย่างถูกกฎหมาย (ภาพจาก กระทรวงแรงงานไต้หวัน)

(說明:กระทรวงแรงงานไต้หวันแนะ 3 มาตรการการจ้างงานแรงงานข้ามชาติอย่างถูกกฎหมาย (ภาพจาก กระทรวงแรงงานไต้หวัน))

Write your comment
Auth Code
Top