To the central content area :::
ชีวิตประจำวัน-內頁
::: To the bottom Area

ก.เกษตรฯของไทยส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้ปุ๋ยเคมี

2019-11-18 14:50

นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้มอบนโยบายให้กับหน่วยงานในสังกัดของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเร่งส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองทุกพื้นที่จากวัสดุเหลือใช้ที่มีอยู่ในพื้นที่ของตนเอง เพื่อลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้ปุ๋ยเคมีที่มากเกินความจำเป็น ซึ่งปุ๋ยอินทรีย์ยังช่วยปรับปรุงบำรุงดิน ทำให้ดินมีโครงสร้างดีขึ้นและได้ผลผลิตที่ดีมีคุณภาพ ทำให้เกษตรกรมีรายได้มากขึ้นตามไปด้วย

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า เกษตรกรเคยชินกับการใช้ปุ๋ยเคมีมาก ทำให้ประสบกับปัญหาต้นทุนการผลิตสูงขึ้น รวมทั้งยังพบมีการเลือกใช้ปุ๋ยไม่เหมาะสมกับสภาพความอุดมสมบูรณ์ของดินและความต้องการของพืช ยังขาดการเพิ่มอินทรียวัตถุให้แก่ดิน

รมว.เกษตรฯ ห่วงใยปัญหาดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง กรมจึงรับนโยบายมาดำเนินการ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรทราบและตระหนักถึงประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์หันมาผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เองด้วยวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรที่มีอยู่แล้วในพื้นที่ของตนเอง ลดปัญหาการเผาในพื้นที่เกษตร แก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม ช่วยเพิ่มอินทรีย์วัตถุและธาตุอาหารให้แก่ดิน ทำให้ดินมีโครงสร้างโปร่งขึ้นเหมาะกับการชอนไชของรากพืช ทำให้ต้นพืชแข็งแรง ลดการใช้ปุ๋ยเคมี ในทางกลับกันยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยเคมี ทำให้เกษตรกรได้ผลผลิตเพิ่มขึ้นและมีคุณภาพตามที่ตลาดต้องการ สามารถลดต้นทุนการผลิตได้อย่างยั่งยืน

นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง กล่าวเพิ่มเติมว่า ในปีหน้าได้มอบหมายให้สำนักงานเกษตรจังหวัดดำเนินการส่งเสริมและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับวิธีการผลิตและประโยชน์ของปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อให้เกษตรกรหันมาผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ โดยบูรณาการการทำงานร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินและหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 882 อำเภอทั่วประเทศ โดยกำหนดเป้าหมายส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์อย่างน้อย 1,543,500 ตัน ในพื้นที่ 882 อำเภอทั่วประเทศทั้งปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก ปุ๋ยพืชสดจากการปลูกแล้วไถกลบปอเทือง ถั่วพุ่ม ถั่วพร้า โสนแอฟริกัน ถั่วมะแฮะ และวัสดุอินทรีย์จากการไถกลบตอซัง โดยกำหนดให้แต่ละจังหวัดรายงานผลการส่งเสริมการผลิตและใช้ปุ๋ยอินทรีย์และวัสดุอินทรีย์ผ่านทางระบบออนไลน์ให้กรมส่งเสริมการเกษตรทราบทุกเดือน

ข้อมูลข่าว สำนักข่าวไทย

กระทรวงเกษตรฯของไทยส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้ปุ๋ยเคมี (ภาพจาก pixabay)

(說明:กระทรวงเกษตรฯของไทยส่งเสริมให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้เอง ลดต้นทุนการผลิตและลดการใช้ปุ๋ยเคมี (ภาพจาก pixabay))

Write your comment
Auth Code
Top