To the central content area :::
ข่าวเด่น-內頁
::: To the bottom Area

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันเปิดให้คู่รักเพศเดียวกันชาวต่างชาติจดทะเบียนคู่รักได้

2020-05-25 09:40

สำหรับคู่รักเพศเดียวกันที่เป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไต้หวัน สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจะเริ่มใช้มาตรการเป็นมิตรสำหรับการจดทะเบียนคู่รักสำหรับคู่รักเพศเดียวกันชาวต่างชาติในวันถัดจากวันครบรอบการออกกฎหมายการแต่งงานสำหรับเพศเดียวกันในวันนี้ (25 พ.ค.) จึงขอเชิญชวนคู่รักเพศเดียวกันชาวต่างชาติที่ต้องการจดทะเบียนคู่รัก ให้เดินทางไปที่สถานีบริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยไต้หวันทุกแห่ง

ในปัจจุบัน หากชาวไต้หวันมีคู่รักเพศเดียวกันเป็นชาวต่างชาติที่มาจากประเทศที่การแต่งงานของเพศเดียวกันยังไม่ถูกกฎหมายก็สามารถเดินทางไปที่สำนักงานทะเบียนราษฎร์เพื่อจดทะเบียนคู่รักได้แต่ไม่มีผลทางกฎหมาย อย่างไรก็ตามมันสามารถใช้เป็นเอกสารเพื่อแสดงตัวกับบางหน่วยงาน เช่น การลงนามในแบบฟอร์มยินยอมผ่าตัด หรือทำหนังสือเดินทางแทน เป็นต้น สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกล่าวว่า สำหรับคู่รักเพศเดียวกันที่เป็นทั้งชาวต่างชาติ เนื่องจากคู่รักชาวต่างชาติไม่มีทะเบียนบ้านในไต้หวัน พวกเขาไม่สามารถไปที่สำนักงานทะเบียนราษฎร์เพื่อจดทะเบียนคู่รักได้ เพื่อปกป้องสิทธิและผลประโยชน์ของพวกเขาจึงมีการส่งเสริมการจดทะเบียนคู่รักเพศเดียวกันที่เป็นชาวต่างชาติ แม้ว่าข้อความนี้จะไม่สามารถแสดงในใบถิ่นที่อยู่ แต่จะมีการออกเอกสารรับรองให้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหวังว่าจะสร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและหลากหลายมากขึ้น หากคุณต้องการจดทะเบียนคู่รักเพศเดียวกันชาวต่างชาติ ทั้งสองฝ่ายจะต้องมีอายุอย่างน้อย 20 ปี อาศัยอยู่ในไต้หวัน ทั้งคู่จะต้องโสดหรือแต่งงานอย่างถูกกฎหมายในต่างประเทศแล้ว หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองคนเป็นชาวต่างชาติที่มาจากประเทศที่ยังไม่รอบรับการแต่งงานเพศเดียวกัน หากต้องการจดทะเบียนคู่รัก สามารถเดินทางไปขอคำปรึกษาได้ที่สถานีบริการของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองทุกแห่ง (เวลาให้บริการ: 8:00 ถึง 17:00 น.)

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันเปิดให้คู่รักเพศเดียวกันชาวต่างชาติจดทะเบียนคู่รักได้ (ภาพจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง)

(說明:สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันเปิดให้คู่รักเพศเดียวกันชาวต่างชาติจดทะเบียนคู่รักได้ (ภาพจาก สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง))

Write your comment
Auth Code
Top