To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

การช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่เป็นมืออาชีพมากขึ้น ศูนย์การศึกษาสำหรับครอบครัวนครไถจงจัดอบรมอาสาสมัครให้คำปรึกษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้มีความรู้ในด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย

2020-08-09 09:00

ไต้หวันมีจำนวนครอบครัวของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มากขึ้นเรื่อยๆ การช่วยเหลือผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ในการปรับตัวใช้ชีวิตในไต้หวันและทำให้ไต้หวันเกิดความสงบสุขมากขึ้นคือเป้าหมายที่รัฐบาลและประชาชนต้องทำงานร่วมกัน เมื่อวันที่ 5 ส.ค.ที่ผ่านมา ศูนย์การศึกษาสำหรับครอบครัว รัฐบาลนครไถจงได้จัดการอบรมอาสาสมัครให้คำปรึกษาที่มีความรู้ในด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยได้เชิญรองศาสตราจารย์เจ้า เสี๋ยงเห๋อ (趙祥和) จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติจี่หนาน ผู้ที่ที่เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นทำหน้าที่เป็นวิทยากรเพื่อให้อาสาสมัครที่เข้าอบรมทุกคนเรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม เชื้อชาติ และขนบธรรมเนียมประเพณีที่แตกต่าง โดยหวังว่าในขณะที่อาสาสมัครให้คำปรึกษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ จะสามารถช่วยเหลือให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ปรับตัวใช้ชีวิตในไต้หวันได้ดียิ่งขึ้น

ศูนย์การศึกษาสำหรับครอบครัวนครไถจงกล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ประกอบไปด้วย การทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางวัฒนธรรม สถานการณ์ทั่วไปของแต่ละประเทศและกลุ่มชาติพันธุ์ ภาษาและความเชื่อ การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และวัฒนธรรมครอบครัว เป็นต้น ครอบครัวของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มักเผชิญกับปัญหาการปรับตัว เช่น ความแตกต่างของค่านิยมการเลี้ยงดูลูก ความขัดแย้งระหว่างลูกสะใภ้และแม่สามี การสนับสนุนทางสังคมที่อ่อนแอ เป็นต้น โดยหวังว่าหลังจากเข้ารับการอบรมในครั้งนี้จะทำให้อาสาสมัครมีความเข้าใจวัฒนธรรมหลากหลายมากขึ้นและช่วยเหลือให้คำปรึกษาครอบครัวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้อย่างเหมาะสมเมื่อเผชิญกับปัญหาต่างๆ

สาสมัครสกุลหลี่กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ทำให้เธอเข้าใจสภาพและวัฒนธรรมของมาเลเซีย ไทย และอินโดนีเซียมากขึ้น ทำให้รู้จักผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่มากขึ้น อาสาสมัครสกุลอวี้กล่าวว่า การอบรมในครั้งนี้ได้เปิดมุมมองที่กว้างขึ้นให้กับเธอ เมื่อให้คำปรึกษาในสายด่วนให้บริการก็สามารถช่วยแก้ปัญหาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้ตรงจุดมากขึ้น

 ศูนย์การศึกษาสำหรับครอบครัวนครไถจงจัดอบรมอาสาสมัครให้คำปรึกษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้มีความรู้ในด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย (ภาพจาก รัฐบาลนครไถจง)

(說明: ศูนย์การศึกษาสำหรับครอบครัวนครไถจงจัดอบรมอาสาสมัครให้คำปรึกษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้มีความรู้ในด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย (ภาพจาก รัฐบาลนครไถจง))

 ศูนย์การศึกษาสำหรับครอบครัวนครไถจงจัดอบรมอาสาสมัครให้คำปรึกษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้มีความรู้ในด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย (ภาพจาก รัฐบาลนครไถจง)

(說明: ศูนย์การศึกษาสำหรับครอบครัวนครไถจงจัดอบรมอาสาสมัครให้คำปรึกษาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ให้มีความรู้ในด้านวัฒนธรรมที่หลากหลาย (ภาพจาก รัฐบาลนครไถจง))

Write your comment
Auth Code
Top