To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

กระทรวงเกษตรของไทยเดินหน้ากระตุ้นศูนย์ข้าวชุมชนเพิ่มศักยภาพการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีมีคุณภาพเพื่อชาวนาไทย

2020-08-09 09:00

นายประภัตร โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวในโอกาสเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลเกษตรกร และสถาบันเกษตรกรดีเด่น ประจำปี 2563 พร้อมบรรยายพิเศษ หัวข้อ "นโยบายการผลิตข้าวและการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ศูนย์ข้าวชุมชนและองค์กรชาวนา" ในงานสัมนาเชื่อมโยงเครือข่ายศูนย์ข้าวชุมชนระดับประเทศและองค์กรชาวนา ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ว่า เมล็ดพันธุ์เปรียบเสมือนหัวใจของการเพาะปลูก ถ้าได้เมล็ดพันธุ์ที่มีคุณภาพดีจะยิ่งทำให้การเพาะปลูกได้ผลผลิตที่ดียิ่งขึ้น ดังนั้นรัฐบาลจึงพยายามสร้างระบบการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้มีความเข้มแข็งมั่นคงยิ่งขึ้น โดยศูนย์ข้าวชุมชน จะถือเป็นอีกหนึ่งกำลังหลักที่จะทำงานร่วมกันกับทางกรมการข้าว เพื่อดำเนินการผลิตเมล็ดพันธุ์คุณภาพดีและเพียงพอต่อความต้องการใช้ในแต่ละปีด้วย ซึ่งนายกรัฐมนตรี เป็นห่วงพี่น้องเกษตรกรชาวนา จึงได้กำชับให้กระทรวงเกษตรฯ เร่งหาแนวทางในการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวให้เพียงพอต่อความต้องการของชาวนา รวมทั้งปรับปรุงเมล็ดพันธุ์เพื่อให้ได้เมล็ดพันธุ์ที่ดี เป็นที่ต้องการของตลาดโลก นอกจากนี้ศูนย์ข้าวชุมชนถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน เนื่องจากกรมการข้าวมีกำลังในการผลิตเมล็ดพันธุ์ เพียง 85,000 ตันต่อปี ซึ่งไม่เพียงพอต่อความต้องการ ศูนย์ข้าวชุมชนจึงเป็นกลไกสำคัญที่จะนำเมล็ดพันธุ์ดีไปขยายต่อให้เพียงพอกับเกษตรกร

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้มอบนโยบายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่สำรวจแปลงข้าวของชาวนาว่าขาดตกบกพร่องสิ่งใด เพื่อเข้าไปสนับสนุน เช่น บ่อน้ำ หรือเครื่องจักรต่างๆ เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้ชาวนาทำนาได้ผล ซึ่งขณะนี้กรมการข้าวได้เร่งพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหลากหลายเพื่อแข่งขันกับตลาดโลด โดยเฉพาะประเทศเวียดนามและอินเดีย

ข้อมูลข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์

Write your comment
Auth Code
Top