To the central content area :::
ประกาศข่าวสาร-內頁
::: To the bottom Area

ยอดเยี่ยมมาก! กระทรวงศึกษาผลักดัน ”โครงการฝึกอบรมวิชาชีพ” ความเชี่ยวชาญด้านที่สอง สำหรับทายาทผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

2021-03-24 10:00

[เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่]  ผู้แปล/ภูมิรพี แซ่ตั้ง (陳勝泰)

เพื่อส่งเสริมให้ทายาทผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ได้มีผลงานที่โดดเด่นในทักษะอาชีพต่าง ๆ กระทรวงศึกษาธิการผลักดัน“โครงการเร่งรัดพัฒนาทักษะอาชีพสำหรับทายาทผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่” โรงเรียนวิศวะฮวาเหลียนก็ได้เข้าร่วมด้วย พร้อมทั้งจัดตั้งห้องเรียน “การบำรุงรักษารถยนตร์และเครื่องจักรกลหนัก” เป็นระยะเวลา 12 สัปดาห์ 96 ชั่วโมง ให้แก่ทายาทผู้ตั้งถิ่นฐานจำนวน 15 ราย นอกจากนี้หลักสูตรเร่งรัดประจำปีการศึกษา 2020 จะเปิดให้รับสมัครเป็นสองภาคการศึกษา โดยในภาคต้นจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 เมษายน และในภาคปลายจะเปิดรับสมัครจนถึงวันที่ 30 ตุลาคม

กระทรวงศึกษาธิการเพื่อส่งเสริมแผนการพัฒนาทักษะวิชาชีพสำหรับบุตรหลานของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ส่งเสริมให้โรงเรียนจัดตั้งหลักสูตรฝึกอบรมทักษะเฉพาะที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงานในพื้นที่ และช่วยเหลือบุตรหลานของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่สำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนสามารถเข้าทำงานได้ แผนกยานยนต์โรงเรียนวิศวะฮวาเหลียนได้รับเงินสนับสนุนประจำปี 2021 เป็นจำนวนเงินสองแสน สำหรับจัดตั้งชั้นเรียนให้แก่ผู้เรียนที่เป็นทายาทผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่จำนวน 15 คน

อ่านข่าวเพิ่มเติม: "พิธีเปิด" ของหลักสูตรการฝึกอบรมความหลากหลายทางปัญญา! มูลนิธิอีเดี่ยน(伊甸)ฝึกอบรมให้ผู้อยู่อาศัยใหม่รุ่นที่สอง เพื่อพัฒนาความสามารถในการเรียนรู้

หลีหยวนเจิ้ง (黎元正) นักเรียนทายาทผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ของโรงเรียนวิศวะฮวาเหลียนกล่าวว่า ตนเองมีแม่เป็นผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ชาวเวียดนาม เพื่อที่จะฝึกทักษะวิชาชีพให้แก่ตนเองจึงได้สมัครเข้าร่วมห้องเรียนนี้ นอกจากนี้ นอกจากจะได้เรียนรู้ทักษะการซ่อมจากประสบการณ์จริง ยังมีโอกาสได้สัมผัสกับอะไหล่จริงมากมาย เสริมสร้างอนาคตในการทำงาน

เลขานุการศูนย์การสอนเทคนิคภาคตะวันออกและผู้รับผิดชอบโครงการ ฟ่านเซินเหยา (范森堯) กล่าวว่า โครงการฝึกอบรมนี้ไม่เพียงแต่ฝึกทักษะเฉพาะด้านแล้ว นอกจากนี้ยังเชิญชวนส่งเสริมนักเรียนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 จากสาขาวิชาอื่น ๆ ได้มาเข้าร่วมโครงการ เพื่อสนับสนุนให้ผู้เรียนได้มีงานทำหลังจากจบการศึกษาเสริมสร้างความสามารถในการปฏิบัติงานในที่ทำงานในอนาคต

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าชมได้ที่ เว็บไซต์การเรียนรู้สำหรับทายาทผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

อ่านข่าวเพิ่มเติม: พูดอังกฤษก็อยู่ไต้หวันได้! ไถตงเดินหน้านโยบาย “ใช้จ่ายสองภาษา” ร้านอาหารมี”เมนูภาษาอังกฤษ”

กระทรวงศึกษาธิการผลักดันโครงการฝึกทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านที่สอง สำหรับทายาทผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ภาพ/จากโรงเรียนอาชีวะฮวาเหลียน

(說明:กระทรวงศึกษาธิการผลักดันโครงการฝึกทักษะ ความเชี่ยวชาญด้านที่สอง สำหรับทายาทผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ภาพ/จากโรงเรียนอาชีวะฮวาเหลียน)

Write your comment
Auth Code
Top