To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

โครงการกิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยาเผยข้อมูลการเก็บขยะและการวัดค่าออกซิเจนในแม่น้ำ

2019-10-15 13:20

เฟซบุ๊กเพจกิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยา ได้เผยข้อมูลการเก็บขยะ 10 วันตลอดโครงการกิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยา โดยเริ่มเก็บขยะจากปากน้ำโพถึงอ่าวไทย เป็นปีที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1-10 ต.ค. 2562 จากปากน้ำโพ จ.นครสวรรค์ ถึงจ.สมุทรปราการ รวมระยะทาง 349.5 กิโลเมตร พบว่า เก็บขยะได้ทั้งหมด 1,946.40 กิโลกรัม โดยแบ่งเป็นขยะทั่วไป 1,396.5 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิล 297.2 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 189.7 กิโลกรัม และขยะอันตราย 70.6 กิโลกรัม
สำหรับกิจกรรมฯ ปีที่แล้ว สามารถเก็บขยะได้ กว่า 2,000 กิโลกรัม แบ่งเป็น ขยะทั่วไป 1,504 กิโลกรัม ขยะรีไซเคิล 369 กิโลกรัม ขยะอินทรีย์ 220 กิโลกรัม และขยะอันตราย 46.9 กิโลกรัม
ในระหว่างกิจกรรมพายเรือเพื่อเจ้าพระยา นอกจากเก็บขยะแล้วยังมีการตรวจวัดคุณภาพน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นช่วงๆ ด้วย ซึ่งผลการตรวจวัดในช่วงแรกระหว่าง จ.นครสวรรค์ ถึง จ.อ่างทอง มีคุณภาพน้ำ ค่า DO (Dissolved Oxygen) คือปริมาณออกซิเจนที่ละลายอยู่ในน้ำ อยู่ที่ 4.1 - 5.6 มิลลิกรัมต่อลิตร ซึ่งเป็นคุณภาพน้ำในระดับพอใช้ สามารถใช้เพื่อการเกษตร แต่เมื่อยิ่งเข้าใกล้เขตกรุงเทพมหานคร พบว่าคุณภาพน้ำยิ่งต่ำลง โดยการตรวจวัดที่ศูนย์การค้าไอคอนสยาม มีค่า DO อยู่ที่ 1.7 มิลลิกรัมต่อลิตร มีคุณภาพน้ำเสื่อมโทรมมาก ควรใช้เพื่อการคมนาคมเท่านั้น
ข้อมูลข่าวจาก ผู้จัดการออนไลน์

Write your comment
Auth Code
Top