To the central content area :::
ชีวิตประจำวัน-內頁
::: To the bottom Area

กรมปศุสัตว์ไทยแนะแนวทางป้องกันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่

2020-07-10 09:00

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ กล่าวถึงผลการวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จีนตรวจพบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ชนิดใหม่ในสุกร โดยตั้งชื่อไวรัสนี้ว่า G4 ซึ่งเป็นไวรัสกลายพันธุ์มาจากเชื้อไวรัส H1N1 (the 2009 pandemic (pdm/09) ที่มีการระบาดครั้งใหญ่ในคนปี 2552 ในจีนเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในสุกรตั้งแต่ปี 2554-2561 เพื่อตรวจหาเชื้อกลายพันธุ์ในสุกร ตลอดจนเฝ้าระวังคนงานที่เลี้ยงสุกรด้วย 

ทั้งนี้ ยืนยันว่าในประเทศไทยยังไม่พบเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่กลายพันธุ์ดังกล่าว แต่กรมปศุสัตว์ติดตามสถานการณ์การระบาดอย่างใกล้ชิด เตรียมพร้อมการเฝ้าระวังและป้องกันโรคอย่างเข้มงวด โดยจัดทำ “คู่มือแนวทางการปฏิบัติงานทางคลินิกต่อโรคไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A (H1N1)” สำหรับสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และผู้เลี้ยงสุกร เพื่อใช้เป็นแนวทางในการติดตาม ป้องกัน และเฝ้าระวังโรคที่อาจเกิดในสุกรได้ สำหรับเกษตรกรผู้เลี้ยงสุกรต้องมีการจัดการที่ดีตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) กักแยกสุกรที่นำเข้ามาเลี้ยงใหม่ เพื่อสังเกตอาการก่อนปล่อยเข้าร่วมฝูง ทำความสะอาดฟาร์มด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพ หากบุคลากรภายในฟาร์มป่วย ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสสุกร สำหรับน้ำที่ใช้ภายในฟาร์มควรมีการทำลายเชื้อโรคก่อนนำไปใช้เลี้ยงสุกร ยานพาหนะที่เข้า - ออกฟาร์มจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อโรคทุกครั้ง 

ส่วนผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์และผู้ปฏิบัติงานที่โรงฆ่าสัตว์ควรรับซื้อสุกรที่เข้าฆ่าจากฟาร์มมาตรฐาน (GAP) หรือ (GFM) หากบุคลากรภายในโรงฆ่าป่วยควรหยุดงานทันที และหลีกเลี่ยงการสัมผัสสุกร ทำความสะอาดโรงฆ่าสัตว์ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคที่มีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงฆ่าสัตว์ควรปฏิบัติตามสุขลักษณะส่วนบุคคล (personal hygiene) ห้ามสูบบุหรี่ รับประทานอาหารหรือของขบเคี้ยวใด ๆ รวมทั้งไม่ถ่มน้ำลายในห้องปฏิบัติงาน 

นายสัตวแพทย์สรวิศ กล่าวว่า หากรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพของฟาร์มและสุขอนามัยส่วนบุคคลของผู้ทำงานใกล้ชิดสุกรอย่างเข้มงวด โอกาสที่สุกรป่วยด้วยโรคไข้หวัดใหญ่จะน้อยมาก ตลอดจนลดความเสี่ยงที่จะมีการกลายพันธุ์ของเชื้อไวรัสไข้หวัดใหญ่ในสุกร ซึ่งยังเป็นการป้องกันการติดต่อของเชื้อไวรัสกลายพันธุ์จากสุกรสู่คนด้วย สำหรับการบริโภคเนื้อสุกรนั้น ย้ำว่ามีความปลอดภัย เพราะกรมปศุสัตว์ติดตามและเฝ้าระวังโรคไข้หวัดใหญ่ในสุกรตลอด พร้อมแนะนำผู้บริโภคซื้อเนื้อสุกรจากผู้ผลิตมาตรฐาน สังเกตสัญลักษณ์ “ปศุสัตว์ OK” ซึ่งเป็นเนื้อสุกรที่สามารถตรวจสอบย้อนกลับได้จากฟาร์มถึงร้านจำหน่าย แนะนำให้รับประทานอาหารที่ปรุงสุกซึ่งสามารถฆ่าเชื้อไวรัสได้ พร้อมทั้งออกกำลังกายสม่ำเสมอ และรักษาสุขภาพให้แข็งแรง

ข้อมูลข่าวจาก สำนักข่าวไทย

Write your comment
Auth Code
Top