To the central content area :::
ท้องถิ่น-內頁
::: To the bottom Area

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ-ดอนเมืองยกระดับคัดกรองผู้โดยสารจากญี่ปุ่น-สิงคโปร์ เทียบเท่าจีน

2020-02-18 13:40

นาวาอากาศโทสุธีรวัฒน์ สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ยอมรับว่าขณะนี้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิได้ยกระดับการคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาจากประเทศญี่ปุ่นและสิงคโปร์เข้มมากขึ้น หลังจาก 2 ประเทศมีการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยการยกระดับการคัดกรองฯ อยู่ระดับเทียบเท่าผู้โดยสารที่เดินทางจากประเทศจีน ซึ่งจะมีการจัดแยกเครื่องบินเพื่อเป็นจุดจอดอากาศยานมาถึง โดยจะใช้อาคารเทียบเครื่องบิน FEC เช่นเดียวกับผู้โดยสารเดินทางมาจากประเทศจีน รวมทั้งการเดินทางมาถึงจะมีจุดคัดกรองตรวจเช็คอุณหภูมิ 2 ขั้นตอน คือ บริเวณทางเข้า หรือ Gate ของอาคารเทียบเครื่องบินและจุดผ่านตรวจคนเข้าเมือง หากพบผู้โดยสารมีแนวโน้มติดเชื้อจะคัดแยกส่งตัวให้แก่โรงพยาบาลบำราศนราดูร

เรืออากาศโทสัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมือง เปิดเผยว่า มีการยกระดับตรวจเข้มของผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงจากประเทศต้นทางที่มีการระบาดของโควิด-19 เช่นเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมาท่าอากาศยานดอนเมืองมีการแยกอาคารเทียบเครื่องบินรองรับเที่ยวบินจากประเทศจีนและกัมพูชาให้มาเทียบเครื่องบินที่อาคารหมายเลข 6 มีลักษณะพื้นที่แยกออกไปเป็นสัดส่วนง่ายต่อการคัดกรองผู้โดยสารและหลังจากสถานการณ์การะบาดของโรคเพิ่มขึ้นหลายประเทศ ขณะนี้จะมีการเพิ่มเที่ยวบินที่เดินทางมาจากฮ่องกง สิงคโปร์และญี่ปุ่นมาเทียบเครื่องบินที่อาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6 เช่นเดียวกัน

อย่างไรก็ตาม ยอมรับว่าอาคารเทียบเครื่องบินหมายเลข 6 จะรองรับเที่ยวบินได้ประมาณ 50 เที่ยวบินต่อวัน ดังนั้น หากมีเที่ยวบินมาใช้อาคารหมายเลข 6 มากขึ้นกว่าวันละ 50 เที่ยวบิน ดอนเมืองอาจจำเป็นต้องปรับแผน โดยการใช้มาตรการประสานความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุขในการเพิ่มเจ้าหน้าที่และเครื่องเทอร์โมสแกนเพื่อตรวจคัดกรองผู้โดยสารที่เดินทางมาถึงตรงหน้า Gate ของอาคารเทียบเครื่องบินทุกอาคาร อย่างไรก็ตาม มาตรการนี้ยอมรับว่าจะดำเนินการได้ต้องมีความพร้อมได้รับเครื่องเทอร์โมสแกนและเจ้าหน้าที่เพิ่ม นอกจากนี้ ขณะนี้ท่าอากาศยานดอนเมืองยอมรับว่าจะมีการนำมาตรการชะลอผู้โดยสารที่เดินทางมาถึง จากประเทศกลุ่มเสี่ยงเมื่อเดินทางมาถึงท่าอากาศยานก็ชะลอเดินเข้าอาคารผู้โดยสาร เพื่อทำการคัดกรอง โดยให้ผู้โดยสารจากเที่ยวบินอื่นเดินทางไปก่อน และอาจทำให้ผู้โดยสารไม่ได้รับความสะดวกบ้าง แต่เป็นมาตรการที่จำเป็นที่ต้องใช้อย่างเร่งด่วน

ข้อมูลข่าวจาก สำนักข่าวไทย

Write your comment
Auth Code
Top