To the central content area :::
ชีวิตประจำวัน-內頁
::: To the bottom Area

เล็กกว่า PM2.5! การสัมผัสอนุภาคนาโนมีผลกระทบต่อสุขภาพของมนุษย์

2020-09-27 09:00

ทุกคนต้องเคยได้ยิน PM2.5 (อนุภาคแขวนลอยละเอียดเส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 2.5μm) c9j เคยได้ยินอนุภาคนาโน (เส้นผ่านศูนย์กลางน้อยกว่า 100 นาโนเมตร = 0.1μm) หรือไม่? อนุภาคนาโนมีคุณสมบัติทางกายภาพใหม่เนื่องจากมีขนาดเล็ก มีการใช้งานกันอย่างแพร่หลายในสิ่งจำเป็นในชีวิตประจำวันต่างๆ ตั้งแต่ผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ไปจนถึงผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์และสุขภาพอาหาร สิ่งทอ อุปกรณ์กีฬา ผลิตภัณฑ์ในห้องน้ำ ผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน เป็นต้น อย่างไรก็ตามในกระบวนการใช้นาโนเทคโนโลยีหรือวัสดุมักมีการผลิตอนุภาคนาโนจำนวนมากแม้ว่าโรงงานส่วนใหญ่จะปกป้องคนงานโดยใช้ระบบปิดและทำความชื้นเพื่อลดความเข้มข้นของอนุภาคนาโนในอากาศ อย่างไรก็ตามไม่มีการศึกษาติดตามผลทางระบาดวิทยาในระยะยาวว่าการสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมที่มีอนุภาคนาโนที่มีความเข้มข้นสูงในระยะยาวจะส่งผลต่อสุขภาพของมนุษย์หรือไม่

สถาบันเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมแห่งชาติ สถาบันวิจัยสุขภาพแห่งชาติและทีมวิจัยอันตรายต่อสุขภาพอนุภาคนาโนที่นำโดยนายหลิ๋ว ซ่าวซิง (劉紹興) และนายอู๋ เวยเต๋อ (吳威德) ผู้ช่วยนักวิจัยได้ทำการวัดผลคนงานใน 14 สถาบันที่ผลิตและใช้วัสดุนาโนในไต้หวันซ้ำแล้วซ้ำอีกเป็นเวลา 4 ปี ไม่ว่าจะเป็น เลือด ปัสสาวะ การทำงานของปอด ความแปรปรวนของอัตราการเต้นของหัวใจ การทดสอบทางระบบประสาท และค่าทางสรีรวิทยาอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่าการสัมผัสกับสภาพแวดล้อมของอนุภาคนาโนในระยะยาวอาจทำให้เกิดความไม่สมดุลของความเครียดจากปฏิกิริยาออกซิเดชั่นในร่างกาย (oxidative stress) อย่างไรก็ตามผลทางสถิติไม่ได้แสดงให้เห็นว่าเกี่ยวข้องกับความผิดปกติของหัวใจและหลอดเลือดการบาดเจ็บที่ปอดการอักเสบความเป็นพิษต่อระบบประสาทและพันธุกรรม โดยผลการวิจัยได้รับการตีพิมพ์ในวารสารการแพทย์ระดับนานาชาติ "Environmental Health" ในเดือนธ.ค. ปี 2019 แม้ว่าจะไม่มีหลักฐานว่าอนุภาคนาโนมีอันตรายโดยตรงต่อสุขภาพของมนุษย์ แต่ขอแนะนำให้คนที่ผลิหรือใช้งานวัสดุนาโนยังคงต้องใช้มาตรการป้องกันที่เกี่ยวข้องเพื่อลดความเครียดออกซิเดชันที่เพิ่มขึ้นและผลกระทบต่อสุขภาพที่ตามมาที่เกิดจากการสัมผัสในระยะยาว

Write your comment
Auth Code
Top