To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

การค้าชายแดนไทย 5 เดือนแรกของปีนี้มีมูลค่ารวม 524,357 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.71

2020-07-12 09:00

นายกีรติ รัชโน อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ เปิดเผยว่า สถิติการค้าชายแดนและผ่านแดนของไทย 5 เดือนแรกของปี 2563 มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 524,357 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.71 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน แบ่งเป็นการส่งออก 305,725 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 9.03 และการนำเข้ามีมูลค่า 218,632 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 10.65 ทำให้ไทยเกินดุลการค้า 87,093 ล้านบาท 

ส่วนการค้าชายแดน 4 ประเทศ พบว่า มาเลเซียยังเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่ง มีมูลค่าการค้ารวม 87,854 ล้านบาท รองลงมาคือ สปป.ลาว เมียนมา และกัมพูชา 

สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยไปมาเลเซีย ได้แก่ ยางพารา เครื่องคอมพิวเตอร์และแผงวงจรไฟฟ้า  ด้านการค้าผ่านแดน พบว่า จีนเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งมีมูลค่าการค้ารวม 90,740 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 15.74 โดยสินค้าที่เพิ่มขึ้น ได้แก่ ผลไม้สดฯ ยางพารา และเครื่องคอมพิวเตอร์ฯ รองลงมาคือ สิงคโปร์และเวียดนาม

อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การค้าชายแดนและผ่านแดนทั่วประเทศ ยังคงลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ตั้งแต่ต้นปี ส่งผลให้มีการปิดจุดผ่านแดนของไทยทั่วประเทศทั้งหมด จากจำนวน 97 จุด เหลือเพียง 28 จุด ซึ่งกรมฯได้ผลักดันให้มีการเปิดจุดผ่านแดนเพิ่มเติม 9 จุด  ขณะเดียวกันได้เร่งประสานไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดในจังหวัดที่อยู่คืดกับประเทศเพื่อนบ้านให้พิจารณาเปิดช่องทางเข้าออกด่านจุดผ่านแดน หรือจุดผ่อนปรนในพื้นที่รับผิดชอบ เฉพาะเพื่อการนำเข้าส่งออกสินค้าผ่านแดนได้ตามความจำเป็น ทั้งนี้เพื่อบรรเทาผลกระทบและขับเคลื่อนเศรษฐกิจการค้าชายแดน โดยต้องมีมาตรการป้องกันโรคและกำกับการปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบและเงื่อนไขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ซึ่งปัจจุบันมีการเปิดจุดผ่านแดน แล้วจำนวน 12 จุด ส่วนตัวเลขเป้าการค้ากชายแดนและผ่านแดนปีนี้คาดว่าจะลดลงเหลือ  1.1 ล้านล้านบาท จากเป้าหมายเดิมที่ตั้งไว้ 1.5 ล้านล้านบาท

ข้อมูลข่าวจาก กรมประชาสัมพันธ์

Write your comment
Auth Code
Top