To the central content area :::
สังคม-內頁
::: To the bottom Area

มาร่วมป้องกันไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรด้วยกัน! ผู้ฝ่าฝืนนำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เข้าไต้หวันอาจมีโทษปรับสูงสุด 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

2018-12-20 13:30

เพื่อเป็นการป้องกันไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร สภาเกษตรแห่งสภาบริหารของไต้หวัน (the Council of Agriculture of Executive Yuan หรือ COA) จะเริ่มยึดผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ที่ผู้โดยสายนำเข้ามาจากประเทศที่มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร (และจากต่างประเทศ) และปรับตั้งแต่วันที่ 18 ธ.ค. 2018 เป็นต้นไป โดยผู้ที่ฝ่าฝืนครั้งแรกจะถูกปรับเป็นเงิน 200,000 เหรียญไต้หวัน อย่างไรก็ตามบางคนได้มีการประท้วงให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ และแรงงานต่างชาติ เนื่องจากขาดข้อมูลความรู้ในบทลงโทษการนำเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เข้ามายังไต้หวัน โดยได้เสนอแนะรัฐบาลให้ทำการประชาสัมพันธ์ในหลายๆ รูปแบบ สำนักงานแรงงานต่างชาติและคนพิการกรุงไทเปได้จัดทำข้อมูลประชาสัมพันธ์ในเรื่องดังกล่าวในหลายภาษา เพื่อให้ผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ และแรงงานต่างชาติได้ร่วมมือกันป้องกันไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรไปด้วยกัน

ย้อนกลับไปในเดือนสิงหาคม 2018 ที่ผ่านมา มีการระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรในประเทศจีน เพื่อเป็นการป้องกันอุตสาหกรรมปศุสัตว์ในประเทศ แผนกศุลกากรของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองได้เพิ่มมาตรการเข้มงวดตรวจสอบกระเป๋าเดินทาง และทำการปรับผู้นำเนื้อสัตว์ และผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เข้ามายังไต้หวัน ซึ่งเมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2018 ที่ผ่านมา สภาเกษตรแห่งสภาบริหารของไต้หวันได้ทำการเพิ่มมาตรการป้องกันโรคดังกล่าว โดยการเพิ่มบทลงโทษให้สูงขึ้นโดยมีโทษปรับสูงสุด 1 ล้านเหรียญไต้หวัน แต่ถ้าฝ่าฝืนครั้งแรกถูกปรับเป็นจำนวนเงินสูงถึง 200,000 เหรียญไต้หวันแล้ว

อย่างไรก็ตาม ประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ไม่ได้เป็นพื้นที่การระบาดของโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกร จึงอาจทำให้แรงงานต่างชาติ หรือผู้ย้ายถิ่นฐานใหม่ละเมิดกฎหมายโดยการนำเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เข้ามายังไต้หวัน (จริงๆ แล้วห้ามนำเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จากต่างประเทศเข้าไต้หวันเด็ดขาด)

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 2018 สำนักงานแรงงานต่างชาติและคนพิการกรุงไทเปได้เปิดตัวข้อมูล“มาร่วมป้องกันไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรด้วยกัน” ในหลายภาษา เพื่อเตือนแรงงานต่างชาติที่จะกลับบ้านเกิดเชื่อฟังกฎระเบียบต่างๆ ที่ห้ามการนำเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เข้าไต้หวัน และหลีกเลี่ยงการเป็นส่วนหนึ่ง หรือคนอื่นวานให้นำเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์เข้ามายังไต้หวัน หากมีการนำเนื้อสัตว์ หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จากต่างประเทศ โดยเฉพาะจากประเทศจีน แอฟริกา และประเทศที่มีการระบาด จะมีบทลงโทษปรับสูงสุดถึง 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

สำนักงานแรงงานต่างชาติและคนพิการกรุงไทเปจะเดินหน้าประชาสัมพันธ์เรื่องดังกล่วแก่แรงงานต่างชาติในไต้หวัน และเตือนว่าหากแรงงานต่างชาติได้รับเนื้อสัตว์ที่ไม่สามารถระบุแหล่งที่มาได้ อย่านำไปทิ้งขยะ ให้โทรแจ้ง 0800-039-131 เพื่อให้หน่วยงานผู้เชี่ยวชาญมาจัดการ

ไล่ เซียงหลิ๋ง (賴香伶) ผู้อำนวยการสำนักแรงงานกรุงไทเปกล่าวว่า การป้องกันไวรัสโรคอหิวาต์แอฟริกาในสุกรเป็นการปกป้องอุตสาหกรรมการผลิต และเศรษฐกิจของไต้หวัน ดังนั้นทุกคนต้องร่วมมือกันส่งเสริมและดำเนินการในมาตรการป้องกัน เพื่อหลีกเลี่ยงการระบาดในไต้หวัน นอกจากนี้บริษัทนายหน้าจัดหางานก็ควรประชาสัมพันธ์กับแรงงานต่างชาติด้วย เพื่อให้พวกเค้ามีความรู้ในการป้องกัน และปฎิบัติด้วย

 

ผู้ฝ่าฝืนนำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จากต่างประเทศเข้าไต้หวันอาจมีโทษปรับสูงสุด 1 ล้านเหรียญไต้หวัน

(說明:ผู้ฝ่าฝืนนำผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์จากต่างประเทศเข้าไต้หวันอาจมีโทษปรับสูงสุด 1 ล้านเหรียญไต้หวัน )

Write your comment
Auth Code
Top