To the central content area :::
ข่าวเด่น-內頁
::: To the bottom Area

จ้างงานนักศึกษาต่างชาติต้องตรวจสอบใบอนุญาติการทำงาน เวลาการทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการละเมิดกฎหมายและเสียค่าปรับสูงสุด 7.5 แสนเหรียญไต้หวัน

2020-08-16 09:00

ในช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน นักศึกษาต่างชาติที่มาเรียนในไต้หวันหลายคนใช้เวลาว่างในการทำงานพาร์ไทม สำนักแรงงานกรุงไทเปเตือนนายจ้างว่า หากต้องการว่าจ้างนักศึกษาต่างชาติ ต้องตรวจสอบใบถิ่นที่อยู่ของนักศึกษา บัตรนักเรียน ใบอนุญาติในการทำงาน รวมทั้งตรวจสอบข้อมูลพื้นฐาน ระยะเวลาการพำนัก เหตุผลในการพำนัก ระยะเวลาใบอนุญาตทำงาน และถ่ายภาพไว้เป็นหลักฐาน นอกจากนี้ควรสังเกตด้วยว่าชั่วโมงการทำงานของนักศึกษาต่างชาติเกิน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์หรือไม่ (ยกเว้นในช่วงปิดเทอมภาคฤดูหนาวและฤดูร้อน)

ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2020 เป็นต้นไป หลังจากใบอนุญาตทำงานของนักศึกษาต่างชาติได้รับการอนุมัติจากกระทรวงแรงงานแล้วจดหมายอนุญาตทำงานทั้งหมดจะออกให้แทนใบอนุญาตทำงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการจ้างนักศึกษาต่างชาติที่ไม่มีใบอนุญาตการทำงาน นายจ้างจะต้องทำการตรวจสอบใบอนุญาติการทำงาน และทำการสแกน QR code เพื่อยืนยันว่าเป็นของจริง รวมทั้งตรวจสอบสถานะใบอนุญาติการทำงานในระบบค้นหาแรงงานข้ามชาติ (Foreign Labor Searching System) ของกระทรวงแรงงาน

นายเฉิน ซิ่นหยู๋ (陳信瑜) ผู้อำนวยการสำนักแรงงานกรุงไทเปกล่าวว่า นายจ้างมักจะว่าจ้างนักศึกษาต่างชาติที่ไม่ได้ขอใบอนุญาตทำงานซึ่งเป็นการละเมิดกฎหมาย และการละเมิดกฎหมายที่พบบ่อยอีกประการหนึ่งคือเมื่อนายจ้างยื่นขอใบอนุญาตทำงานกับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะมีระยะเวลาที่มีผลบังคับใช้ เมื่อนักศึกษาทำงานไปได้ระยะเวลาหนึ่งจนเกินระยะเวลาใบอนุญาตทำงานและลืมไปต่อใบอนุญาติการทำงาน ก็จะกลายเป็นการจ้างงานที่ผิดกฎหมายทันที นายจ้างจะต้องถูกปรับเป็นเงินระหว่าง 150,000 - 750,000 เหรียญไต้หวัน ส่วนนักศึกษาก็จะถูกปรับเป็นเงินระหว่าง 30,000 - 150,000 เหรียญไต้หวัน นายจ้างที่จ้างนักศึกษาต่างชาติควรให้ความสำคัญเป็นพิเศษในการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องและให้ความสำคัญกับระยะเวลาของใบอนุญาตทำงานเพื่อหลีกเลี่ยงการเสียค่าปรับจำนวนมาก

Write your comment
Auth Code
Top