To the central content area :::
การป้องกันการแพร่ระบาดของโรค-內頁
::: To the bottom Area

ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าเข้าไต้หวันก่อน 21 มี.ค. จะได้รับการขยายระยะเวลาพำนักในไต้หวันอย่างอัตโนมัติเป็นครั้งที่ 3 เป็นเวลาอีก 30 วัน

2020-05-19 09:30

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันได้ออกแถลงการณ์ว่า ผู้ที่เข้าไต้หวันด้วยฟรีวีซ่า วีซ่าหน้าด่าน (visa on arrival) วีซ่าเข้าไต้หวัน (visitor visa) หรือผู้ที่พำนักในไต้หวันในช่วงเวลาที่กำหนดแต่ยังไม่ครบกำหนดก่อนวันที่ 21 มี.ค. 2020 (รวม) ระยะเวลาพำนักในไต้หวันจะถูกขยายออกไปโดยอัตโนมัติเป็นครั้งที่ 3 เป็นเวลา 30 วันโดยไม่ต้องไปยื่นเรื่องเพิ่มเติม

กระทรวงการต่างประเทศไต้หวันได้ประกาศมาตรการยืดเวลาการพำนักตามกฎหมายในไต้หวันเป็นเวลา 30 วันในวันที่ 21 มี.ค.และ 17 เม.ย.ของปีนี้ (2020)สำหรับชาวต่างชาติที่ติดค้างในไต้หวันเนื่องจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด-19

แม้ว่าการแพร่ระบาดของโรคระหว่างประเทศจะมีแนวโน้มชะลอตัวลง อย่างไรก็ตามข้อจำกัดด้านการบินและเขตแดนของแต่ล่ะประเทศยังไม่ได้ถูกยกเลิก ดังนั้นกระทรวงการต่างประเทศจึงตัดสินใจให้ผู้ที่เข้าไต้หวันโดยฟรีวีซ่า วีซ่าหน้าด่าน วีซ่าเข้าไต้หวัน หรือผู้ที่พำนักในไต้หวันในช่วงเวลาที่กำหนดแต่ยังไม่ครบกำหนดก่อนวันที่ 21 มี.ค. 2020 (รวม) จะได้รับการขยายระยะเวลาพำนักในไต้หวันอย่างอัตโนมัติเป็นครั้งที่ 3เป็นเวลา 30 วัน (ขยายระยะเวลารวม 90 วัน) โดยไม่ต้องไปยื่นเรื่องเพิ่มเติม อย่างไรก็ตามระยะเวลาพำนักทั้งหมดในไต้หวันจะต้องไม่เกิน 180 วัน (วันถัดไปหลังจากเข้าประเทศจะนับเป็น 1 วัน) มาตรการนี้จะได้รับการทบทวนและปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับสถานการณ์การแพร่ระบาด

นอกจากนี้ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองไต้หวันยังได้เปิดโครงการเข้ามอบตัวด้วยตนเองสำหรับผู้พำนักในไต้หวันเกินกำหนด ผู้ที่เข้ามามอบตัวระหว่างวันที่ 20 มี.ค.ถึง 30 มิ.ย.2020 จะไม่ถูกคุมขัง ไม่ถูกจำกัดระยะเวลาห้ามเข้าไต้หวัน และปรับเพียง 2,000 เหรียญไต้หวัน เท่านั้น สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าเข้าไต้หวันก่อน 21 มี.ค. (รวม) จะได้รับการขยายระยะเวลาพำนักในไต้หวันอย่างอัตโนมัติเป็นครั้งที่ 3 เป็นเวลาอีก 30 วัน แต่พำนักในไต้หวันได้ไม่เกิน 180 วัน นับจากวันแรกที่เดินทางเข้าไต้หวัน (ภาพจากกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน)

(說明:ชาวต่างชาติที่ถือวีซ่าเข้าไต้หวันก่อน 21 มี.ค. (รวม) จะได้รับการขยายระยะเวลาพำนักในไต้หวันอย่างอัตโนมัติเป็นครั้งที่ 3 เป็นเวลาอีก 30 วัน แต่พำนักในไต้หวันได้ไม่เกิน 180 วัน นับจากวันแรกที่เดินทางเข้าไต้หวัน (ภาพจากกระทรวงการต่างประเทศไต้หวัน))

Write your comment
Auth Code
Top