To the central content area :::
ประกาศข่าวสาร-內頁
::: To the bottom Area

เมืองเจียยี่ได้จัดชั้นเรียน การบริหารร้านค้าสินค้าเกษตรเฉพาะบนอินเตอร์เน็ต

2014-07-06 15:22

 สมาคมข้อมูลตำแหน่งงาน เมืองเจียยี่ ได้ผลักดันหลักสูตรการบริหารจัดการร้านค้าบนอินเตอร์เน็ต โดยจะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ 15 ปี มีพื้นฐานการใช้คอมพิวเตอร์เป็นและมีความสนใจด้านนี้ เชิญแจ้งชื่อสมัครเรียนได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 ก.ย. ศกนี้

เนื้อหาหลักสูตรประกอบด้วย การวางแผนจัดการร้านค้าอิเลคโทรนิค การจำหน่ายในกลุ่มสังคมอินเตอร์เน็ต การออกแบบและเทคนิคการถ่ายภาพสินค้าเกษตรเฉพาะ เทคนิคการปรับแต่งแก้ไขภาพวีดิโอของสินค้า การพัฒนาคลังข้อมูลและการวางแผนเวปไซค์ ตลอดจนการออกแบบสื่ออินเตอร์เน็ตที่หลากหลายและการประยุกต์ใช้งาน เป็นต้น

หลักสูตรต้องเรียนทั้งหมด 300 ชั่วโมง ซึ่งผู้ที่มีคุณสมบัติเข้าเงื่อนไขยังสามารถขอรับเงินรางวัลค่าครองชีพ เชิญแจ้งชื่อได้ที่คุณเฉินโทร 05-2255718

Write your comment
Auth Code
Top