To the central content area :::
ชีวิตประจำวัน-內頁
::: To the bottom Area

ชาวไต้หวันอายุยืนขึ้น! อายุเฉลี่ย 80.9 ปี สูงสุดเป็นประวัติการณ์

2020-08-08 09:00

กระทรวงมหาดไทยไต้หวันประกาศตารางอายุเฉลี่ยประจำปี 2019 พบว่า ชาวไต้หวันมีอายุเฉลี่ย 80.9 ปี โดยผู้ชายมีอายุเฉลี่ย 77.7 ปี และผู้หญิง 84.2 ปี ซึ่งสูงสุดเป็นประวัติการณ์ และเมื่อเปรียบเทียบกับอายุขัยเฉลี่ยทั่วโลกพบว่า ผู้ชายชาวไต้หวันและผู้หญิงชาวไต้หวันมีอายุเฉลี่ยสูงกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก 7.5 ปีและ 9.2 ปีตามลำดับ

กระทรวงมหาดไทยกล่าวว่า การปรับปรุงมาตรฐานทางการแพทย์ การเน้นความปลอดภัยของอาหาร การพัฒนาคุณภาพชีวิต และความชุกของการออกกำลังกาย ก็ทำให้ไม่กี่ปีมานี้ อายุเฉลี่ยของชาวไต้หวันมีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะยาว จากอายุเฉลี่ย 79 ปี ในปี 2009 มาอยู่ที่ 80.9 ในปี 2019 แสดงให้เห็นว่าคนไต้หวันมีอายุยืนยาวขึ้น

กระทรวงมหาดไทยเผยว่า จำนวนผู้เสียชีวิตในประเทศมีจำนวน 175,546 คนในปี 2019 เพิ่มขึ้น 2,846 คน เมื่อเทียบกับปี 2018 อัตราการเสียชีวิตอยู่ที่ 7.44‰ต่อพันคน เพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.12 ต่อพันคะแนนเมื่อเทียบกับปี 2018 หากคำนวณตาม "อัตราการเสียชีวิตตามมาตรฐาน" ไม่รวมปัจจัยอายุ เช่น ประชากรสูงอายุ จะมีผู้เสียชีวิต 408.2 ต่อประชากร 100,000 ลดลง 1.6% จากปี 2018 ซึ่งในระยะยาว อัตราการตายมาตรฐานได้แสดงแนวโน้มลงซึ่งสอดคล้องกับสถานการณ์ในประเทศพัฒนาแล้วส่วนใหญ่

กระทรวงมหาดไทยระบุว่าทุกประเทศให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการคำนวณตารางอายุเฉลี่ย ซึ่งอายุเฉลี่ยของคนในประเทศเป็นตัวบ่งชี้ทางสถิติที่สำคัญในการวัดการประเมินสุขภาพขั้นพื้นฐานของประเทศ กระทรวงมหาดไทยรวบรวมอายุเฉลี่ยทุกปี เพื่อให้การอ้างอิงและการวิจัยทางวิชาการสำหรับนโยบายประชากรที่เกี่ยวข้องของรัฐบาล การวางแผนกำลังคน และการดูแลสุขภาพ ฯลฯ หากคุณต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับตารางอายุเฉลี่ยสามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์กระทรวงมหาดไทยในหมวด 我國生命表

ชาวไต้หวันอายุยืนขึ้น! อายุเฉลี่ย 80.9 ปี โดยผู้ชายมีอายุเฉลี่ย 77.7 ปี และผู้หญิง 84.2 ปี สูงสุดเป็นประวัติการณ์ (ภาพจาก กระทรวงมหาดไทย)

(說明:ชาวไต้หวันอายุยืนขึ้น! อายุเฉลี่ย 80.9 ปี โดยผู้ชายมีอายุเฉลี่ย 77.7 ปี และผู้หญิง 84.2 ปี สูงสุดเป็นประวัติการณ์ (ภาพจาก กระทรวงมหาดไทย))

Write your comment
Auth Code
Top