To the central content area :::
ชีวิตประจำวัน-內頁
::: To the bottom Area

สำนักงานบริหารการส่งเสริมสุขภาพไต้หวันขยายช่วงอายุให้บริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี เป็นช่วงอายุ 45-79 ปี

2020-08-10 09:50

ในแต่ละปี ไต้หวันมีมีผู้เสียชีวิตจากโรคตับเรื้อรัง โรคตับแข็ง และมะเร็งตับ ประมาณ 13,000 คน ซึ่งโรคมะเร็งตับเป็นสาเหตุการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งสูงเป็นอันดับสอง หลังจากติดเชื้อไวรัสตับอีกเสบบีและซีแล้ว กว่า 1 ใน 4 คนจะเกิดโรคตับแข็ง และ 1 ใน 20 คนจะเกิดมะเร็งตับหลังตับแข็ง ซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการเสียชีวิตจากโรคตับเรื้อรังและโรคมะเร็งตับ สำนักงานบริหารการส่งเสริมสุขภาพจะผ่อนปรนอายุสำหรับการให้บริการด้านสุขภาพเชิงป้องกันสำหรับผู้ใหญ่ที่จะตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี เป็นช่วงอายุ 45-79 ปี ซึ่งคาดว่าจะเพิ่มจำนวนการตรวจได้อย่างน้อยปีละ 160,000 ครั้ง และจะร่วมมือกับหน่วยงานสาธารณสุขของมณฑลเมืองเพื่อเตือนประชาชนให้ใช้บริการตรวจคัดกรองฟรีของรัฐบาล (1 ครั้ง) เพื่อปกป้องสุขภาพของตนเองและทำให้ชีวิตมีสีสีนมากขึ้น

ผู้ที่มีอายุ 45-79 ปี สามารถใช้บริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีฟรี 1 ครั้ง อย่าปล่อยให้สิทธิของคุณต้องหลุดลอยไป

ที่ผ่านมา สำนักงานบริหารการส่งเสริมสุขภาพให้บริการผู้ที่เกิดตั้งแต่ปี 1966 ซึ่งมีอายุ 45 ปีขึ้นไปและชาวพื้นเมืองที่มีอายุ 40-60 ปี สามารถรับบริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีได้ฟรี 1 ครั้ง เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติในการกำจัดไวรัสตับอักเสบซี หลังจากปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญแล้ว จึงได้ขยายอายุสำหรับการให้บริการตรวจคัดกรองเป็นช่วงอายุ 45-79 ปี หากตรวจพบเร็วก็จะสามารถทำการรักษาได้อย่างเหมาะสม ไม่ให้เกิดการพัฒนาไปเป็นโรคตับเรื้อรังและโรคตับแข็ง สำนักงานบริหารการส่งเสริมสุขภาพและหน่วยงานสาธารณสุขในมณฑลเมืองได้ร่วมมือกันดำเนินงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขยายบริการการตรวจคัดกรองให้มีความราบรื่นยิ่งขึ้น

สำนักงานประกันสุขภาพกล่าวว่า ตั้งแต่เดือนม.ค. ปี 2019 เป็นต้นมา หากได้รับการยืนยันว่าติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายสำหรับการให้ยาชนิดใหม่ในช่องปากสำหรับไวรัสตับอักเสบซี ดังนั้นผู้ที่ได้รับการตรวจไวรัสตับอักเสบ C ที่ผลเป็นบวก ควรไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาโดยเร็วที่สุดและรับการรักษาตามการประเมินของแพทย์และคำแนะนำเพื่อปกป้องสุขภาพของตนเองและป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสตับอักเสบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำนักงานบริหารการส่งเสริมสุขภาพเตือนว่า โรคตับส่วนใหญ่ไม่มีอาการชัดเจน ทำให้ผู้คนมักจะไปรับการรักษาช้า ปัจจุบันมีสถาบันทางการแพทย์ 6,000 แห่งทั่วไต้หวันที่ให้บริการด้านสุขภาพเชิงป้องกันสำหรับผู้ใหญ่และการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซี จึงของให้ประชาชนรีบเข้ารับการตรวจคัดกรองเพื่อที่จะได้รับการรักษาอย่างทันเวลา

 

 

ผู้ที่มีอายุ 45-79 ปี สามารถใช้บริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีฟรี 1 ครั้ง (ภาพจาก กระทรวงสาธารณสุขไต้หวัน)

(說明:ผู้ที่มีอายุ 45-79 ปี สามารถใช้บริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีฟรี 1 ครั้ง (ภาพจาก กระทรวงสาธารณสุขไต้หวัน))

สถาบันทางการแพทย์ที่ให้บริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีทั่วประเทศ (ภาพจาก กระทรวงสาธารณสุขไต้หวัน)

(說明:สถาบันทางการแพทย์ที่ให้บริการตรวจคัดกรองไวรัสตับอักเสบบีและซีทั่วประเทศ (ภาพจาก กระทรวงสาธารณสุขไต้หวัน))

Write your comment
Auth Code
Top