To the central content area :::
รายงานพิเศษ-內頁
::: To the bottom Area

ฤดูร้อนไปชมทุ่งดอกไม้? ดอกเดย์ลิลลี่เริ่มบานสะพรั้งแล้วบนภูเขาที่มณฑลฮวาเหลี๋ยน

2020-08-04 15:20

ดอกเดย์ลิลลี่เริ่มบานสะพรั้งเหลืองอร่ามบนภูเขาที่มณฑลฮวาเหลี๋ยน (ภาพจาก Taiwan today)

ฤดูของดอกดอกเดย์ลิลลี่หรือดอกไม้จีนบนภูเขาชื่อเคอ (赤柯山) และบริเวณใกล้เคียงภูเขาหลิ๋วสื่อโถว์ (六十石山) ที่ตั้งอยู่บริเณภาคตะวันออกของไต้หวันในมณฑลฮวาเหลี๋ยนได้เริ่มขึ้นแล้วตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 13 ก.ย. ซึ่งตอนนี้ดอกเดย์ลิลลี่เริ่มบานแล้วประมาณ 30%

ดอกดอกเดย์ลิลลี่เป็นพืชที่สำคัญในหุบเขาภาคตะวันออกของไต้หวัน ในเมืองอวี่หลี่ (玉里鎮) มีฟาร์มดอกเดย์ลิลลี่ 186เฮกตาร์ และเมืองฝู๋หลี่ (富里鄉) มีฟาร์มดอกเดย์ลิลลี่ 167 เฮกตาร์ ซึ่ง 2 เมืองนี้มีพื้นที่ปลูกดอกดอกเดย์ลิลลี่มากที่สุดในประเทศ

ทุกๆ ปี ในพื้นที่ดังกล่าวจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางไปชมแลถ่ายรูปทุ่งดอกเดย์ลิลลี่สีเหลืองทอง และในปีนี้ (2020) ชาวสวนในท้องถิ่นยังได้ตกแต่งทุ่งดอกเดย์ลิลลี่ด้วยอุปกรณ์ประกอบฉากเทพนิยายและโคมไฟงานศิลปะเพื่อดึงดุดนักท่องเที่ยวใก้เดินทางมาชมดอกไม้มากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ในปีนี้ที่มีปริมาณฝนค่อนข้างน้อยก็ทำให้ดอกเดย์ลิลลี่บานช้ากว่าปกติ คุณหลี่ ชาวสวนบนภูเขาชื่อเคอ(赤柯山) กล่าวว่าฝนที่ตกและหมอกในช่วงหลายวันที่ผ่านมาได้กระตุ้นให้ดอกเดย์ลิลลี่เริ่มบาน อย่างไรก็ตาม ในช่วงนี้ยังบานเพียง 30% เท่านั้น

จุดชมดอกเดย์ลิลลี่ที่แนะนำ:
●ภูเขาหลิ๋วสื่อโถว์ (富里鄉六十石山)
ที่อยู่
 983 Taiwan Hualien County, Fuli Township, (花東公路86號)

●ภูเขาชื่อเคอ (花蓮縣玉里鎮赤柯山)
ที่อยู่
Chikeshan, Yuli Township, Hualien County, 981 (981花蓮縣玉里鎮)

Top