To the central content area :::
รายงานพิเศษ-內頁
::: To the bottom Area

สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทยจัดทำ“คู่มือเทคโนโลยีการเกษตรไต้หวัน” เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและเชื่อมโยงภาคอุตสาหกรรมการเกษตรระหว่างไทย-ไต้หวัน

2020-09-07 12:00

“คู่มือเทคโนโลยีการเกษตรไต้หวัน” ฉลับภาษาอังกฤษ

พัฒนาการเทคโนโลยีการเกษตรเขตร้อนของไต้หวันได้รับการยอมรับเป็นอย่างสูงจากนานาชาติ และรัฐบาลไทยได้ส่งเสริมการพัฒนาและยกระดับเทคโนโลยีทางการเกษตรเป็นอย่างมาก เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรม ภาครัฐ ภาคการวิจัย และภาคการศึกษาของประเทศไทยเข้าใจถึงการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรของไต้หวัน สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย (สำนักงานฯ) ได้จัดทำ “คู่มือเทคโนโลยีการเกษตรไต้หวัน” ฉบับภาษาอังกฤษ พร้อมทั้งแนะนำและอธิบายเกี่ยวกับหน่วยงานวิจัยเชิงทดลองด้านการเกษตร ผลการวิจัยและพัฒนาการเกษตรของไต้หวัน โดยหวังว่าจุดแข็งของการวิจัยและการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรของไต้หวันจะส่งเสริมความเชื่อมโยงด้านอุตสาหกรรมและความร่วมมือระหว่างไทยและไต้หวัน

 ดร.ถง เจิ้งหยวน อดีตผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานฯ กล่าวว่า ไต้หวันได้ส่งเสริมการพัฒนาเทคโนโลยีการเกษตรอย่างกระตือรือร้น โดยเฉพาะการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์ใหม่ การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรและใช้เทคโนโลยีอัจฉริยะการผลิต ฯลฯ และได้ประสบผลความสำเร็จอย่างมากทำให้มีชื่อเสียงทั้งในประเทศและนอกประเทศ ไต้หวันถูกมองว่าเป็นมาตราฐานของการเกษตรเขตร้อน และพร้อมจะดำเนินการแลกเปลี่ยนความร่วมมือกันทางเทคโนโลยีอัจฉริยะและการพัฒนาการเกษตรกับประเทศไทย เสริมความเข้มแข็งทางการร่วมมือของภาคอุตสาหกรรมภาครัฐ ภาคการวิจัย และภาคการศึกษาระหว่างไทย-ไต้หวัน สำรวจความต้องการที่อาจเกิดขึ้นได้ในอุตสาหกรรม เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและโอกาสในธุรกิจในด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยีการเกษตรแบบทวิภาคี

 สำนักงานฯ ได้รวบรวมหน่วยงานทดลองที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของคณะกรรมการการเกษตรขึ้นมาโดยเฉพาะ ในคู่มือแนะนำข้อมูลที่เกี่ยวข้องและทิศทางการวิจัยที่สำคัญมีดังนี้ สถาบันทดลองทางการเกษตร ป่าไม้ ประมง ปศุสัตว์ 6 แห่ง สถาบันปรับปรุงพันธุ์ 9 แห่ง ศูนย์วิจัยและอนุรักษ์ชีววิทยาเฉพาะถิ่น สวนเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตรผิงตงและหน่วยงานวิจัยเทคโนโลยีทางการเกษตร 3 แห่ง เป็นต้น แพลตฟอร์มที่ให้บริการข้อมูลเช่น เว็บไซต์การซื้อขายเทคโนโลยีการเกษตรและแพลตฟอร์มซื้อขายต้นกล้าและเมล็ดพันธุ์พืช เพื่อแสดงผลการวิจัยและพัฒนาทางเทคโนโลยีการเกษตรของไต้หวัน เป็นข้อมูลอ้างอิงแก่ทั้งสองฝ่ายเพื่อประกอบพิจารณาสร้างความร่วมมือด้วยกัน ส่งเสริมโอกาสและการจับคู่ทางธุรกิจและความร่วมมือทางการเกษตรไทย-ไต้หวัน

 จึงขอเชิญทุกท่านเข้าถึงข้อมูลและดาวน์โหลด “คู่มือเทคโนโลยีการเกษตรไต้หวัน”ได้ที่ “เว็บไซต์ข้อมูลการเกษตรไทย-ไต้หวัน” (http://Agri.Taiwan-Thailand.Net)

หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับหน่วยงานการทดลองในคู่มือหรือผลการวิจัยที่เกี่ยวข้อง สามารถติดต่อคุณเย่ เจ้าหน้าที่แผนกการเกษตร สำนักงานฯ ผ่านแพลตฟอร์มให้บริการข้อมูลการเกษตรไทย-ไต้หวัน (Line ID: TaiwanAgri หรือโทร +66-21193555 ต่อ 321)

แหล่งที่มา สำนักงานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมไทเป ประจำประเทศไทย

แพลตฟอร์มให้บริการข้อมูลการเกษตรไทย-ไต้หวัน

Top