To the central content area :::
Video chủ đề
::: To the bottom Area

Video chủ đề

ภาษาไทย

เย่ ปี้จู คิดว่าตนเองเป็นเมล็ดพันธ์จากเมียนมา ซึ่งไต้หวันเป็นแหล่งน้ำให้กับเธอ เพื่อเป็นการโปรโมทภาษาเมียนมา เธอได้รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการวิทยุและเข้าร่วมโครงการสานฝันโดยทำหนังสือสอนภาษาเมียนมาเพื่อช่วยเหลืออาสาสมัครชาวไต้หวันในเมียนมา รวมทั้งช่วยเหลือพ่อแม่และบุตรผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ด้วย!

Top