To the central content area :::
Sơ đồ trang web

::: To the bottom Area

Sơ đồ trang web

Trang web này được xây dựng theo nguyên tắc thiết kế trang web có thể truy cập.Nội dung chính của trang web được chia thành:

  • Alt + U: Khối chức năng phía trên, bao gồm quay lại trang chủ, lướt trang web, chọn phiên bản, v.v.
  • Alt + S: Tìm kiếm trang web.
  • Alt + C: Khối nội dung trung tâm, là khối nội dung chính của trang này.
  • Alt + Z: Khối bên dưới , là khối cuối trang của trang web này.
Top