:::

กรมสรรพากรเตือนชาวต่างชาติต้องรู้เรื่องการยื่นจ่ายภาษีและลดหย่อนภาษี

ชาวต่างชาติที่ผ่านการรับรองสามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้ ภาพ/นำมาจากคลังภาพ Pixabay
ชาวต่างชาติที่ผ่านการรับรองสามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้ ภาพ/นำมาจากคลังภาพ Pixabay
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปล/นงค์รักษ์ เหล่ากอคำ (李慧毓)

เดือนพฤษภาคมเป็นฤดูกาลสำหรับการยื่นแบบแสดงรายการภาษี กรมสรรพากรแห่งชาติไทเป กระทรวงการคลัง เตือนชาวต่างชาติที่มีบัตรทองการจ้างงาน ซึ่งมีคุณสมบัติตรงตามสถานะของผู้ประกอบวิชาชีพเฉพาะทาง, มาทำงานที่ไต้หวันเป็นครั้งแรก, พำนักครบ 183 วันขึ้นไป และรายได้เกิน 3 ล้านเหรียญไต้หวัน สามารถเพลิดเพลินกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นเวลา 5 ปี ชาวต่างชาติที่เงินเดือนเกิน 3 ล้านเหรียญไต้หวัน ครึ่งหนึ่งสามารคิดเป็นกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จรวมของปี ซึ่งสามารถนำมาช่วยลดหย่อนภาษีได้

อ่านข่าวเพิ่มเติม : สำนักงานแรงงานเกาสงจัดการฝึกอบรมยกระดับความสามารถทางวิชาชีพล่ามแปลภาษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

1. คนงานต่างชาติที่เดินทางไปทำงาน ไต้หวันต้องเสียภาษีเงินได้ ซึ่งทางการไต้หวันกำหนดดังนี้

 ก. คนงานต่างชาติที่พำนักในไต้หวันอย่างถูกกฎหมายไม่ครบ 183 วัน ใน 1 ปีภาษี (1 มกราคม ถึง 31 ธันวาคม) จะต้องเสียภาษีเงินได้โดยไม่สามารถขอรับคืนได้ ดังนี้

 - กรณีรายได้รวมต่อเดือนไม่เกิน 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ หรือไม่เกิน 31,514 เหรียญไต้หวัน จะต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 6 แต่จะไม่ได้รับยกเว้นและลดหย่อนค่าใช้จ่ายปีละ 303,000 เหรียญไต้หวัน

- กรณีรายได้รวมต่อเดือนเกิน 1.5 เท่าของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ หรือเกิน 31,514 เหรียญไต้หวัน จะต้องเสียภาษีเงินได้ในอัตราร้อยละ 18 โดยไม่สามารถขอรับคืนได้

ข. คนงานต่างชาติที่พำนักในไต้หวัน ครบ 183 วัน ใน 1 ปีภาษี (1 มกราคม – 31 ธันวาคม) จะได้รับการลดหย่อนค่าใช้จ่ายปีละ 306,000 เหรียญไต้หวัน เงินได้สุทธิเกินจากนี้จะต้องเสียภาษีในอัตรา ร้อยละ 5

ค. คนงานต่างชาติทุกรายที่จะเดินทางกลับประเทศต้องยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีเงินได้ ก่อนเดินทางกลับ ซึ่งหากเดือนใดมีรายได้ไม่เกิน 31,514 เหรียญไต้หวัน ก็จะได้รับเงินคืนภาษีส่วนที่หัก เติมไว้ในเดือนนั้นๆ หลังอื่นแบบแสดงรายการเสียภาษีประจำปี ในเดือนพฤษภาคมของปีถัดไปแล้ว ประมาณ 3-4 เดือน จึงจะได้รับคืนเงินภาษีส่วนที่จ่ายเกิน

 ตัวอย่างเช่น แรงงานมีรายได้จากการทำงานเดือนละ 21,009 เหรียญไต้หวัน ทำงานอยู่ตลอดปีภาษี (12 เดือน) จะมีรายได้รวมเป็นเงิน 21,009x12 = 252,108 เหรียญไต้หวัน ซึ่งเป็นจำนวนน้อยกว่าค่าลดหย่อน และค่าใช้จ่ายที่กรมสรรพากรจะนำมาหักออกได้ 306,000 เหรียญไต้หวัน จึงไม่มีเงินสุทธิที่ต้องเสียภาษี แต่อย่างใด

อ่านข่าวเพิ่มเติม : “Taiwan Tourist Shuttle” บริการรถโดยสารสาธารณะจัดโปรโมชั่นลดครึ่งราคา พร้อมเพิ่มเส้นทางเชื่อมสถานที่ท่องเที่ยว

ชาวต่างชาติที่ผ่านการรับรองสามารถยื่นลดหย่อนภาษีได้ภาพ/นำมาจากคลังภาพ Pixabay

2 เงื่อนไขการยื่นคำร้องขอคืนภาษี

- ไต้หวันกำหนดในยื่นแบบแสดงภาษีเงินได้ระหว่างวันที่ 1-31 พฤษภาคม ของทุกปี และจะทยอย คืนเงินภาษีตั้งแต่เดือนสิงหาคมจนถึงสิ้นเดือนธันวาคม (ใช้เวลาตรวจสอบประมาณ 4-6 เดือน) สำหรับ ผู้ที่จะเดินทางกลับประเทศต้องยื่นแบบแสดงภาษีและชำระภาษีเดินทางกลับประมาณ 1 สัปดาห์

- การยื่นคำร้องขอคืนเงินภาษีไต้หวัน ควรยื่นคำร้องภายหลังเดินทางกลับจากไต้หวันมาแล้ว ประมาณ 6 เดือน – 1 ปี (ภายหลังจากที่เดินทางกลับมาแล้วเป็นเวลา 6 เดือน และพบว่ายังไม่ได้รับเงินโอน ภาษีคืนให้) ไม่ควรปล่อยเรื่องไว้เกิน 5 ปี นับแต่วันที่นายจ้างยื่นชำระภาษี เนื่องจากกรมสรรพากร ไต้หวัน จะเก็บหลักฐานการจ่ายภาษีไว้เพียง 5 ปี หากเกินระยะเวลาดังกล่าวจะไม่สามารถตรวจสอบเงินคืนภาษีได้

- กรณีลูกจ้างทำงานในตำแหน่งผู้ช่วยงานบ้านหรือผู้อนุบาลในครอบครัว เนื่องจากนายจ้าง เป็นบุคคลธรรมดาไม่มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายจากลูกจ้าง ลูกจ้างจึงไม่ต้องเสียภาษีล่วงหน้าเป็นรายเดือน แต่ยังมีหน้าที่ต้องชำระตามประมวลรัษฎากร คือ ยื่นแบบแสดงรายได้และชำระภาษีภายในเดือน พฤษภาคม ของปีถัดไป

- หากภาษีที่ต้องจ่ายจริงไม่เกิน 2,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือน ลูกจ้างมีสิทธิขอไม่หักภาษี ล่วงหน้าเป็นรายเดือน โดยไปชำระครั้งเดียวตามจำนวนเงินภาษีที่ต้องจ่ายจริงขณะยื่นแบบแสดงรายการ เสียภาษีในปีถัดไป

- อายุความ 5 ปี นับจากวันที่เดินทางออกจากไต้หวัน

3. เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นคำร้องแรงงานไทยผู้ขอคืนเงินภาษีต้องกรอกรายละเอียดในฟอร์ม บันทึกการสอบข้อเท็จจริงกรณีการจ่ายเงินค่าภาษีไต้หวันส่วนที่จ่ายเกินเพื่อขอเงินคืนภาษี และแนบเอกสาร ที่จําเป็นประกอบด้วย

- สำเนาหนังสือเดินทางฉบับที่ใช้เดินทางมาทำงานที่ไต้หวัน

 - สำเนาบัตรแสดเย็น อยู่ (ใบกาน่า) กรณีไม่มี ต้องนี้ที่อยู่นายจ้างที่ชัดเจนและถูกต้อง

- หนังสือมอบอำนาจการขอรับเงินภาษี (ภาษาจีน) ลงลายมือชื่อให้เหมือนในหนังสือเดินทาง (คนงานไทยต้องลงลายมือชื่อให้เหมือนลายมือชื่อในหนังสือเดินทาง)

 - สำเนาเลขบัญชีเงินฝากที่จะโอนเงินเข้า (ควรเป็นบัญชีในชื่อของแรงงานไทย และจะต้องเป็นบัญชีที่ยังใช้งานอยู่)

อ่านข่าวเพิ่มเติม

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

Công nhân ngoại quốc Tôi muốn báo công ty trốn thuế

回覆
343天前

กิตติศักดิ์ ประทุมมา ยื่นภาษี

回覆
109天前

กิตติศักดิ์ ประทุมมา เงินภาษี

回覆
107天前

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading