img
:::
ประกันภัยและการรักษาสุขภาพ

รักษาโอกาสไต้หวันออกนโยบายยกระดับแรงงานต่างชาติกึ่งฝีมือ จ้างผู้อนุบาลในครัวเรือนที่มีฝีมือนายจ้างยิ่งวางใจ

รักษาโอกาสไต้หวันออกนโยบายยกระดับแรงงานต่างชาติกึ่งฝีมือ จ้างผู้อนุบาลในครัวเรือนที่มีฝีมือนายจ้างยิ่งวางใจ ภาพ/นำมาจาก freepik
รักษาโอกาสไต้หวันออกนโยบายยกระดับแรงงานต่างชาติกึ่งฝีมือ จ้างผู้อนุบาลในครัวเรือนที่มีฝีมือนายจ้างยิ่งวางใจ ภาพ/นำมาจาก freepik

กระทรวงแรงงานไต้หวันมีโครงการยกระดับแรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 6 ปี ให้เป็นแรงงานกึ่งฝีมือ และสามารถทำงานในไต้หวันต่อไปได้โดยไม่ถูกจำกัดระยะเวลาทำงาน 12 ปี (ภาคการผลิต) หรือ 14 ปี (ภาคสวัสดิการสังคม) เพื่อแก้ไขภาวะขาดแคลนแรงงานกึ่งฝีมือของผู้ประกอบการไต้หวัน ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565

อ่านข่าวเพิ่มเติม : สตม.จัดค่ายสร้างสรรค์และปลูกฝังวัฒนธรรมท้องถิ่นสำหรับบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ ผอ.สตม.เข้าร่วมปฏิสัมพันธ์กับเด็ก ๆ

รักษาโอกาสไต้หวันออกนโยบายยกระดับแรงงานต่างชาติกึ่งฝีมือ จ้างผู้อนุบาลในครัวเรือนที่มีฝีมือนายจ้างยิ่งวางใจ ภาพ/นำมาจาก勞動部勞動力發展署

ประเภทแรงงานที่มีสิทธิ์ : แรงงานภาคการผลิต (การผลิต ก่อสร้าง ประมงทะเล และเกษตรกรรม) และภาคสวัสดิการสังคม (ผุ้อนุบาลในองค์กร/ในครัวเรือน) โดยนายจ้างเป็นผู้ยื่นขออนุญาตว่าจ้าง ทำสัญญาจ้างครั้งละ 3 ปี โดยไม่จำกัดจำนวนครั้ง โดยแรงงานที่จะยื่นขอเป็นแรงงานกึ่งฝีมือ ต้องมีคุณสมบัติภายใต้เงื่อนไข 3 ประการ ดังนี้

1) อายุการทำงาน 6 ปี ขึ้นไป รวมถึงแรงงานต่างชาติที่ทำงานครบ 12 ปี หรือ 14 ปี ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตามหลักเกณฑ์ และเดินทางกลับประเทศแล้ว นายจ้างสามารถว่าจ้างให้เดินทางกลับมาทำงานที่ไต้หวันต่อไปได้ในฐานะแรงงานกึ่งฝีมือ

2) เงินค่าจ้าง แรงงานกึ่งฝีมือในภาคการผลิต ค่าจ้างประจำ (รวมเบี้ยขยัน และเงินรางวัล แต่ไม่รวมค่าล่วงเวลา) ต้องไม่ต่ำกว่า 33,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือน หรือรายได้รวมตลอดทั้งปี (รวมค่าล่วงเวลา) ไม่ต่ำกว่า 500,000 เหรียญไต้หวัน แรงงานภาคสวัสดิการสังคม หากเป็นผู้อนุบาลที่ทำงานในองค์กร ต้องมีค่าจ้างประจำไม่ต่ำกว่า 29,000 เหรียญต่อเดือน ส่วนผู้อนุบาลในครัวเรือน ต้องไม่ต่ำกว่า 24,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือน

อ่านข่าวเพิ่มเติม : โปรแกรมการใช้งานระบบดิจิทัลสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดให้เรียนฟรี

3) ทักษะฝีมือ แบ่งเป็น แรงงานภาคการผลิต : ได้รับประกาศนียบัตรมาตรฐานการทดสอบฝีมือระดับกลาง หรือรับการฝึกอบรมวิชาชีพที่เกี่ยวข้องเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 80 ชั่วโมง หรือการรับรองทักษะฝีมือ อย่างใดอย่างหนึ่ง โดยให้หน่วยงานที่รับผิดชอบกำหนดรายละเอียดเกณฑ์มาตรฐาน ซึ่งจะประกาศให้ทราบภายหลัง กรณีแรงงานต่างชาติที่ได้รับค่าจ้างประจำไม่ต่ำกว่า 35,000 เหรียญไต้หวันต่อเดือน ไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองหรือการทดสอบฝีมือ ผู้อนุบาล ต้องผ่านการสอบวัดระดับความรู้ภาษาจีน และผ่านการอบรมเป็นเวลาไม่ต่ำกว่า 20 ชั่วโมง

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading