img
:::

[ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ] “นิสัยในการทิ้งขยะของไต้หวัน” [20211016]

[ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ] “นิสัยในการทิ้งขยะของไต้หวัน” [20211016]
เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่】ผู้แปลและเรียบเรียง / ภูมิรพี แซ่ตั้ง (陳勝泰)

[ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ] “นิสัยในการทิ้งขยะของไต้หวัน” [20211016]

การทิ้งขยะในไต้หวันจะต้องรอรถขยะมารับตามเวลาที่กำหนดเฉพาะ ถึงแม้ว่าจะไม่สะดวกสบาย แต่ตอนนี้ก็มีแอพรถขยะ ที่สามารถแจ้งเวลารถขยะมาถึงได้ ก็จะไม่ต้องกังวลว่าจะไม่ได้ยินเสียงรถขยะแล้วทำให้มาทิ้งขยะไม่ทันได้ นอกจากนี้ ขยะในไต้หวันก็ยังมีการแบ่งประเภทเป็นขยะธรรมดาและขยะรีไซเคิล เวลาทิ้งขยะก็ต้องแยกประเภทขยะให้เรียบร้อย ผู้ประกาศข่าวผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ของ [เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] จึงได้อภิปรายประสบการณ์ในการทิ้งขยะในไต้หวันกัน

บทเรียนภาษาประจำสัปดาห์นี้ จะมีผู้ประกาศข่าวทายาทผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่รุ่นที่ 2 ชาวมาเลเซีย CK (洪崇愷) ผู้ประกาศข่าวภาคภาษาเวียดนาม Stella (孫金清) และผู้ประกาศข่าวภาคภาษาไทย Sea (朱小娟) ใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติ เพื่อแนะนำผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ทุกท่านได้รู้จักกับคำศัพท์และประโยคที่เกี่ยวกับการแยกขยะ

บทเรียนภาษาของ [เว็บไซต์ข่าวรอบโลกสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่] นอกจากจะใช้วิธีการแสดงบทบาทสมมติแล้ว ยังมีผู้ประกาศข่าวชาวเวียดนาม ไทย อินโดนีเซียที่จะคอยสอนทุกท่านให้รู้จักกับคำศัพท์ โดยใช้วิธีการสอนแบบสองทาง สอนผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ภาษาจีน และก็สอนคนไต้หวันให้รู้จักกับคำ ๆ นั้นในภาษาต่าง ๆ อีกด้วย

นอกจากนี้ผู้ประกาศข่าวในแต่ละภาษาก็ได้นำคำศัพท์และประโยคต่าง ๆ โดยใช้วิธีการใส่คำอ่านลงไป ทำออกมาเป็นบัตรคำศัพท์ ทำให้ผู้อ่านสามารถบันทึกบัตรคำศัพท์เหล่านี้ไว้ในโทรศัพท์ เพื่อที่จะสามารถแสดงคำศัพท์เหล่านี้ออกมาเวลาต้องการใช้ บัตรคำศัพท์เหล่านี้จะทำให้ง่ายต่อการสื่อสารมากขึ้น ทำให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่กำลังเรียนภาษาจีนและผู้อ่านชาวไต้หวันที่อยากจะเรียนภาษาต่างประเทศ ก็สามารถเรียนรู้อย่างสบาย ๆ ได้ทุกทีทุกเวลา โดยไม่มีข้อจำกัดในการสื่อสาร

[ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ] “นิสัยในการทิ้งขยะของไต้หวัน” [20211016]

[ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ] “นิสัยในการทิ้งขยะของไต้หวัน” [20211016]

[ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ] “นิสัยในการทิ้งขยะของไต้หวัน” [20211016]

[ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ] “นิสัยในการทิ้งขยะของไต้หวัน” [20211016]

[ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ] “นิสัยในการทิ้งขยะของไต้หวัน” [20211016]

[ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ] “นิสัยในการทิ้งขยะของไต้หวัน” [20211016]

[ห้องเรียนภาษาต่างประเทศ] “นิสัยในการทิ้งขยะของไต้หวัน” [20211016]

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

:::
ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading