img
:::

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานส่งเสริมกลุ่มธุรกิจสีเขียว

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจัดงานส่งเสริมกลุ่มธุรกิจสีเขียว

เมื่อวันที่ 16 พ.ค. ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยกลุ่มบริการอุตสาหกรรม จัดงาน GREEN SERVICE BY TISTR  ขึ้นที่  ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว  เพื่อแสดงความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐาน ห้องปฏิบัติการทดสอบ การผลิตบรรจุภัณฑ์ หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ และงานบริการที่เกี่ยวข้องธุรกิจสีเขียว   พร้อมให้บริการแก่ภาคอุตสาหกรรมอย่างครบวงจร

ดร.ชุติมา เอี่ยมโชติชวลิต ผู้ว่าการสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า กลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีบทบาทและภารกิจในการให้บริการงานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ สอบเทียบ รับรองมาตรฐาน บริการเป็นที่ปรึกษาการจัดทำระบบคุณภาพ รวมทั้งการจัดฝึกอบรมแก่ลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน ขณะนี้กลุ่มงานบริการอุตสาหกรรมได้ขยายขอบข่ายงานบริการให้กว้างมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริการวิจัย พัฒนา วิเคราะห์ทดสอบ และให้การรับรองด้านสิ่งแวดล้อม หรือ GREEN SERVICE by TISTR 

ทั้งนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี เครื่องมือ และบุคลากร ในการสนับสนุนส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้ก้าวไปสู่การเพิ่มศักยภาพการแข่งขัน ลดช่องว่างทางการค้า ด้วยงานบริการวิเคราะห์ทดสอบที่รองรับมาตรฐานต่างๆ ของประเทศและระดับสากล รวมถึงมาตรฐานในการส่งออก เช่น วิเคราะห์ทดสอบการสลายตัวทางชีวภาพเพื่อยืนยันถึงสมบัติของผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีการตามมาตรฐานสากล เช่น ISO 17088 ที่สอดคล้องกับมาตรฐานอุตสาหกรรม มอก. 17088 และสามารถนำผลการทดสอบไปยื่นขอสัญลักษณ์การรับรองจากสถาบัน DIN CERTCO ประเทศเยอรมนี และสถาบันสิ่งแวดล้อมไทย และสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย สามารถให้การรับรองผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ในขอบข่ายผลิตภัณฑ์ พลาสติกสลายตัวทางชีวภาพ ตามมาตรฐาน ISO 17088 เพื่อยกระดับผู้ประกอบการของไทยสู่การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพและเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศและระดับสากล

นอกจากนี้ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย ยังมีผลงานวิจัยและพัฒนาด้านบรรจุภัณฑ์สีเขียว หรือ Green Packaging ภายใต้แนวคิดการออกแบบ Green by Design หลักการออกแบบและพัฒนาแบบองค์รวม ที่ได้รับรางวัลยืนยันคุณภาพผลงานมากมายทั้งในระดับประเทศและระดับสากลอีกด้วย

ด้านนายวิรัช  จันทรา รองผู้ว่าการกลุ่มบริการอุตสาหกรรม สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กล่าวว่า  งาน GREEN SERVICE BY TISTR ที่จัดขึ้น ถือเป็นแสดงศักยภาพด้านงานบริการธุรกิจสีเขียวอย่างครบวงจรของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย และการสร้างการรับรู้ให้กับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง โดยนำเสนอเป็นนิทรรศการแสดงศักยภาพด้านงานบริการของ 3 หน่วยงาน ได้แก่ ศูนย์พัฒนาและวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุ (ศพว.) ศูนย์การบรรจุหีบห่อไทย (ศบท.) และสำนักรับรองระบบคุณภาพ (สรร.) ที่มีความพร้อมทั้งระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้านการบริการวิเคราะห์ ทดสอบ การวิจัยและพัฒนาการทดสอบสมบัติการสลายตัวทางชีวภาพของพลาสติก การออกแบบบรรจุภัณฑ์ หน่วยรับรองผลิตภัณฑ์ และงานบริการที่เกี่ยวข้องธุรกิจสีเขียวกับแก่ภาคเอกชน  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยคาดว่าจะช่วยยกระดับเสริมสร้างความแข็งแกร่งภาคอุตสาหกรรมสีเขียวไทยเติบโตก้าวไกลอย่างยั่งยืนต่อไป

ข้อมูลข่าวจาก เดลินิวส์

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวเด่นประเด็นร้อน

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading