:::
โครงการฉีดวัคซีนโควิดให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในไต้หวันอย่างผิดกฎหมาย

โครงการฉีดวัคซีนโควิดให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในไต้หวันอย่างผิดกฎหมาย

ตั้งแต่วันที่ 3 ธ.ค. 2564 จะขยายระยะเวลาออกไปอย่างไม่มีกำหนด (หากมีกำหนดวันที่แน่ชัดแล้วจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง)

ไม่ว่าจะเป็นแรงงานข้ามชาติผู้ไม่ได้รับอนุญาตหรือคนต่างชาติที่อาศัยอยู่ในไต้หวันเลยกำหนด ล้วนสามารถรับการฉีดวัคซีนโควิด – 19 ฟรีได้ โดยระหว่างการฉีดวัคซีน จะไม่มีการแจ้งความหรือจับกุมใด ๆ ทั้งสิ้น หากฉีดวัคซีนแล้วเข้ามอบตัว อนาคตหากประสงค์จะเดินทางเข้าไต้หวันใหม่ สามารถเดินทางได้ตามกฎหมายผู้อพยพ โดยไม่ถูกจำกัดสิทธิ์ในการเดินทาง จึงขอให้เข้ารับการฉีดวัคซีนได้อย่างสบายใจ เพื่อคุ้มครองสุขภาพของตนเองและผู้อื่น

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม

https://news.immigration.gov.tw/NewsSection/Detail/e97a28ec-13ab-42ed-adb2-37880dc930b6?category=0&lang=TH

โครงการฉีดวัคซีนโควิดให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในไต้หวันอย่างผิดกฎหมาย

กลุ่มเป้าหมาย ผู้ฉีดวัคซีนได้อย่างสบายใจ ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ไต้หวันเกินระยะเวลาที่ประสงค์จะรับการฉีดวัคซีน

Q: ฉันคือชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันเลยกำหนด ขอถามว่าฉันจะนัดหมายฉีดวัคซีน COVID-19 ของรัฐอย่างไร ?

A:ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันเลยกำหนด (ประกอบไปด้วย ชาวต่างชาติ ชาวจีน ฮ่องกง มาเก๊าและประชาชนในไต้หวันที่ไม่มีทะเบียนบ้าน) กรุณาปฏิบัติตามวิธีในการเข้ารับการฉีดวัคซีนดังต่อไปนี้ :

 

บุคคลผู้ไม่มีเอกสารยืนยันตัวตน : ตั้งแต่วันนี้กรุณาติดต่อไปยัง องค์กรภาคประชาสังคม เช่น Chinese Regional Bishops' Conference of Taiwan  Chinese Muslim Association  สมาคมเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนแห่งสาธารณรัฐจีน (สามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://www.immigration.gov.tw/5385/7229/7238/288156/)) เพื่อดำเนินการ “ลงทะเบียนนัดหมายฉีดวัคซีน COVID-19 โดยรัฐ” ภายหลังกรุณานำหลักฐานพาสปอร์ต บัตร ARC(กาม่า) และเอกสารยืนยันตัวตนอื่น ๆ เดินทางไปยังสถานพยาบาลหรือตำแหน่งที่แจ้งตามเวลาที่กำหนดเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน

ผู้ที่มีเอกสารยืนยันตัวตน: สามารถนำบัตร ARC(กาม่า) บัตรประกันสุขภาพ(เจี้ยนเป่า) พาสปอร์ต เดินทางไปเข้ารับการฉีดวัคซีนได้ที่จุดฉีดวัคซีนหรือสถานพยาบาลต่าง ๆ

อ่านข่าวเพิ่มเติม สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) ผลักดัน “โครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในไต้หวันอย่างผิดกฎหมาย”

ระยะเวลาของโครงการฉีดวัคซีนด้วยความสบายใจ

Q: โครงการฉีดวัคซีนโควิดให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในไต้หวันอย่างผิดกฎหมาย จะดำเนินการตั้งแต่ 3 ธ.ค. 64 เป็นต้นไป จนถึง 31 ม.ค. 65 จะมีการขยายระยะเวลาต่อหรือไม่ ? (จะขยายเวลาต่อหรือไม่ ขึ้นอยู่กับนโยบายการป้องกันโรคของศูนย์บัญชาการควบคุมโรค หรือ CECC)

A:สืบเนื่องจากช่วงก่อนเทศกาลตรุษจีนการแพร่ระบาดได้กลับมารุนแรงอีกครั้ง สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองร่วมมือกับศูนย์บัญชาการโรคระบาดกลางในการวางแผนและส่งเสริมโครงการนี้ ระยะเวลาดำเนินการของโครงการเริ่มตั้งแต่วันที่ 3 ธันวาคม 2554 ล่าสุดได้มีการประกาศขยายระยะเวลาของโครงการนี้ออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากมีกำหนดวันที่แน่ชัดแล้วจะประกาศให้ทราบอีกครั้ง โดยวันสิ้นสุดโครงการนั้นจะขึ้นอยู่กับนโยบายการป้องกันโรคของศูนย์บัญชาการควบคุมโรค หรือ CECC ขอให้ประชาชนติดตามข่าวจากประกาศของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองต่อไป

 

อ่านข่าวเพิ่มเติม: คริสต์มาสปีนี้ทำสถิติอุณหภูมิต่ำสุด สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองผลักดันโครงการฉีดวัคซีนอย่างอุ่นใจ ชาวต่างชาติเกิน 30,000 คนเข้ารับบริการ

โครงการฉีดวัคซีนโควิดให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในไต้หวันอย่างผิดกฎหมาย
โครงการฉีดวัคซีนโควิดให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในไต้หวันอย่างผิดกฎหมาย

ไม่แจ้ง ไม่จับ ไม่ปรับ ไม่คุม

Q: “ไม่เป็นหลักฐานในการนำจับ” ของโครงการนี้หมายถึงอะไร

A: รายชื่อผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนที่สำนักงานพัฒนากำลังคน กระทรวงแรงงาน หรือ กลุ่มทางศาสนาและ NGOดำเนินการรวบรวมจะใช้แค่เป็นบันทึกการฉีดวัคซีนสำหรับสถานพยาบาลเท่านั้น จะไม่ใช่เป็นหลักฐานในการนำจับในอนาคต ขอให้ท่านออกมาฉีดวัคซีนได้อย่างสบายใจ เพื่อยกระดับภูมิคุ้มกันในร่างกาย

 

Q: “ไม่ควบคุม” ของโครงการนี้หมายถึงอะไร ?

A:ผู้ที่ดำเนินการมอบตัว และเข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มแรกสำเร็จ จะได้รับการส่งตัวกลับภายใน 6 เดือนนับจากสถานการณ์การบินระหว่างประเทศเป็นปกติ โดยจะไม่ถูกห้ามเข้าประเทศอีกครั้ง

 

Q: “ไม่ตรวจจับ” ของโครงการนี้มีรายละเอียดอย่างไร ?

A: ข้อมูลพื้นฐานสำหรับการเข้ารับการฉีดวัคซีนของชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในไต้หวันอย่างผิดกฎหมาย เป็นเพียงข้อมูลเพื่อใช้ในการบันทึกในบัตรแสดงการฉีดวัคซีน โดยจะไม่ใช้มาเป็นหลักฐานในการนำจับ สำนักงานตำรวจและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือหน่วยรักษาความสงบอื่น ๆ จะไม่ดำเนินการจับกุมในขณะเข้ารับการฉีดวัคซีนที่สถานพยาบาลหรือจุดที่จัดไว้ให้ ในช่วงระยะเวลาการฉีดวัคซีนก็จะไม่ถูกแจ้งให้นำจั

อ่านข่าวเพิ่มเติม: ศูนย์บัญชาการฯ สนับสนุนให้ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่เกินกำหนดเข้ารับการฉีดวัคซีนใน “โครงการฉีดวัคซีนอย่างอุ่นใจ”

ช่องทางการติดต่อ ติดต่อองค์กรศาสนาและ NGO ในแต่ละพื้นที่

หากคุณเป็นแรงงานข้ามชาติที่ขาดการติดต่อหรือเป็นผู้พำนักเกินระยะเวลาที่กำหนด พวกเราขอให้พวกคุณดำเนินการติดต่อองค์กรภาคประชาสังคม เช่น Chinese Regional Bishops' Conference of Taiwan Chinese Muslim Association สมาคมเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนแห่งสาธารณรัฐจีน เพื่อดำเนินการ “ลงทะเบียนนัดหมายในการเข้ารับการฉีดวัคซีน” ภายหลังกรุณานำหลักฐานพาสปอร์ต บัตร ARC(กาม่า) และเอกสารยืนยันตัวตนอื่น ๆ เดินทางไปยังสถานพยาบาลหรือตำแหน่งที่แจ้งตามเวลาที่กำหนดเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน

 

อ่านข่าวเพิ่มเติมhttps://www.immigration.gov.tw/6916/6943/6970/6979/288274/

โครงการฉีดวัคซีนโควิดให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในไต้หวันอย่างผิดกฎหมาย
โครงการฉีดวัคซีนโควิดให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในไต้หวันอย่างผิดกฎหมาย

ช่องทางการติดต่อ ติดต่อองค์กรศาสนาและ NGO ในแต่ละพื้นที่

หากคุณเป็นแรงงานข้ามชาติที่ขาดการติดต่อหรือเป็นผู้พำนักเกินระยะเวลาที่กำหนด พวกเราขอให้พวกคุณดำเนินการติดต่อองค์กรภาคประชาสังคม เช่น Chinese Regional Bishops' Conference of Taiwan Chinese Muslim Association สมาคมเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนแห่งสาธารณรัฐจีน เพื่อดำเนินการ “ลงทะเบียนนัดหมายในการเข้ารับการฉีดวัคซีน” ภายหลังกรุณานำหลักฐานพาสปอร์ต บัตร ARC(กาม่า) และเอกสารยืนยันตัวตนอื่น ๆ เดินทางไปยังสถานพยาบาลหรือตำแหน่งที่แจ้งตามเวลาที่กำหนดเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน

 

อ่านข่าวเพิ่มเติมhttps://www.immigration.gov.tw/6916/6943/6970/6979/288274/

ช่องทางการติดต่อ ติดต่อองค์กรศาสนาและ NGO ในแต่ละพื้นที่

หากคุณเป็นแรงงานข้ามชาติที่ขาดการติดต่อหรือเป็นผู้พำนักเกินระยะเวลาที่กำหนด พวกเราขอให้พวกคุณดำเนินการติดต่อองค์กรภาคประชาสังคม เช่น Chinese Regional Bishops' Conference of Taiwan Chinese Muslim Association สมาคมเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนแห่งสาธารณรัฐจีน เพื่อดำเนินการ “ลงทะเบียนนัดหมายในการเข้ารับการฉีดวัคซีน” ภายหลังกรุณานำหลักฐานพาสปอร์ต บัตร ARC(กาม่า) และเอกสารยืนยันตัวตนอื่น ๆ เดินทางไปยังสถานพยาบาลหรือตำแหน่งที่แจ้งตามเวลาที่กำหนดเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน

 

อ่านข่าวเพิ่มเติมhttps://www.immigration.gov.tw/6916/6943/6970/6979/288274/

โครงการฉีดวัคซีนโควิดให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในไต้หวันอย่างผิดกฎหมาย
โครงการฉีดวัคซีนโควิดให้ชาวต่างชาติที่อยู่ในไต้หวันอย่างผิดกฎหมาย

ช่องทางการติดต่อ ติดต่อองค์กรศาสนาและ NGO ในแต่ละพื้นที่

หากคุณเป็นแรงงานข้ามชาติที่ขาดการติดต่อหรือเป็นผู้พำนักเกินระยะเวลาที่กำหนด พวกเราขอให้พวกคุณดำเนินการติดต่อองค์กรภาคประชาสังคม เช่น Chinese Regional Bishops' Conference of Taiwan Chinese Muslim Association สมาคมเพื่อการพัฒนาชุมชนที่ยั่งยืนแห่งสาธารณรัฐจีน เพื่อดำเนินการ “ลงทะเบียนนัดหมายในการเข้ารับการฉีดวัคซีน” ภายหลังกรุณานำหลักฐานพาสปอร์ต บัตร ARC(กาม่า) และเอกสารยืนยันตัวตนอื่น ๆ เดินทางไปยังสถานพยาบาลหรือตำแหน่งที่แจ้งตามเวลาที่กำหนดเพื่อเข้ารับการฉีดวัคซีน

 

อ่านข่าวเพิ่มเติมhttps://www.immigration.gov.tw/6916/6943/6970/6979/288274/

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading