:::
โครงการบ่มเพาะศักยภาพและทุนการศึกษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ประจำปีการศึกษา 2022

โครงการบ่มเพาะศักยภาพและทุนการศึกษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ประจำปีการศึกษา 2022

สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเชิญชวนให้ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดาของผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่ดำเนินการสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และฝึกทักษะความสามารถพิเศษดีเด่น เพิ่มทักษะการแข่งขันทางสังคม ผ่านการให้ความช่วยเหลือและสนับสนุนในโครงการทุนการศึกษานี้ เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตในครอบครัว พร้อมกับเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะความสามารถที่จำเป็นและผลิตบุคลากรที่มีคุณภาพออกมา

โครงการบ่มเพาะศักยภาพและทุนการศึกษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ประจำปีการศึกษา 2022

คุณสมบัติของผู้สมัครและประเภทรางวัล

ผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

ทุนการศึกษาสำหรับผู้สอบผ่านใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ (3,000 ถึง 30,000 เหรียญไต้หวัน), ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่น (8,000 ถึง 12,000 เหรียญไต้หวัน), ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ด้อยโอกาส  (8,000 ถึง 12,000 เหรียญไต้หวัน)

บุตรธิดาผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

ทุนการศึกษาของประธานาธิบดี (15,000 เหรียญไต้หวัน), ทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่มีความสามารถพิเศษ (5,000 ถึง 10,000 เหรียญไต้หวัน), ทุนการศึกษาสำหรับผู้มีผลการเรียนดีเด่น (2,000 ถึง 11,000 เหรียญไต้หวัน), ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษาที่ด้อยโอกาส (3,000 ถึง 12,000 เหรียญไต้หวัน)

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดไปที่ “โครงการบ่มเพาะศักยภาพและทุนการศึกษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา” ประจำปีการศึกษา 2022

สมัครเข้าร่วมกิจกรรมกรุณาไปที่

ระบบโครงการบ่มเพาะศักยภาพและทุนการศึกษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา

ดำเนินการกรอกใบสมัครออนไลน์เสร็จแล้ว นำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งไปรษณีย์มาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย (內政部移民署)

ที่อยู่ : (10066) 臺北市廣州街15號

วิธีการลงทะเบียนและเวลาเปิดให้ลงทะเบียน

เปิดให้ลงทะเบียน : ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2023 (วันจันทร์) ถึง 20 มีนาคม 2023 (วันจันทร์) (ยึดตามที่ระบุไว้ตามหน้าตราไปรษณียากรเป็นหลัก) หากเกินกำหนดหรือมีเอกสารที่ขาดหาย จะมีการติดต่อไปทางโทรศัพท์หรือ E-mail 1 ครั้ง หากภายใน 1 สัปดาห์ไม่มีการส่งเอกสารเพิ่มเติม ก็จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ โดยจะต้องดำเนินการกรอกใบสมัครออนไลน์และส่งเอกสารให้เรียบร้อย ทั้ง 2 ขั้นตอนนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการสมัครไม่ประสบผลสำเร็จ

หมดเขตรับเอกสารการสมัคร : 27 มีนาคม 2023

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัล : ประมาณปลายเดือนพฤษภาคม 2023

หากเวลาที่กล่าวมาเมื่อข้างต้นมีการเปลี่ยนแปลง จะประกาศให้ทราบทางเว็บไซต์สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง

โครงการบ่มเพาะศักยภาพและทุนการศึกษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ประจำปีการศึกษา 2022
โครงการบ่มเพาะศักยภาพและทุนการศึกษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ประจำปีการศึกษา 2022

ส่งเอกสารการลงทะเบียน

ระบบโครงการบ่มเพาะศักยภาพและทุนการศึกษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา

ดำเนินการกรอกใบสมัครออนไลน์เสร็จแล้ว นำใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องดำเนินการส่งไปรษณีย์มาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย (內政部移民署)

ที่อยู่ : (10066) 臺北市廣州街15號

หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเวลาจะมีการแจ้งต่อไป  ส่งไปรษณีย์มาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทย ก่อนวันที่ 27 มีนาคม (ยึดตามที่ระบุไว้ตามหน้าตราไปรษณียากรเป็นหลัก) หากเกินกำหนดหรือมีเอกสารที่ขาดหาย จะมีการติดต่อไปทางโทรศัพท์หรือ E-mail 1 ครั้ง หากภายใน 1 สัปดาห์ไม่มีการส่งเอกสารเพิ่มเติม ก็จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์ โดยจะต้องดำเนินการกรอกใบสมัครออนไลน์และส่งเอกสารให้เรียบร้อย ทั้ง 2 ขั้นตอนนี้ภายในระยะเวลาที่กำหนด ไม่เช่นนั้นจะถือว่าการสมัครไม่ประสบผลสำเร็จ

วิธีการประกาศผู้ได้รับรางวัล

รายชื่อผู้ได้รับรางวัลจะประกาศในเว็บไซต์ Ministry of the Interior National Immigration Agency Republic of China (Taiwan) , ระบบโครงการบ่มเพาะศักยภาพและทุนการศึกษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา และเว็บไซต์บ่มเพาะศักยภาพผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่

ผู้ที่ได้รับรางวัลจะต้องดำเนินการเข้าสู่ระบบโครงการบ่มเพาะศักยภาพและทุนการศึกษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา เพื่อดาวน์โหลดใบเสร็จรับเงินที่มีหมายเลขการสมัครเซ็นชื่อตนเองลงไป พร้อมทั้งนำสำเนาหน้าสมุดบัญชีส่งไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย หากตรวจแล้วไม่พบข้อผิดพลาดใด ๆ ก็จะดำเนินการโอนเงินให้ หากเกินกำหนดหรือมีเอกสารที่ขาดหาย จะมีการติดต่อไปทางโทรศัพท์หรือ E-mail 1 ครั้ง หากภายใน 1 สัปดาห์ไม่มีการส่งเอกสารเพิ่มเติม ก็จะถือว่าเป็นการสละสิทธิ์

เงินรางวัลที่ผู้ได้รับรางวัลจะได้รับ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจำดำเนินการโอนเงินไปที่บัญชีของผู้ได้รับรางวัล หากไม่มีบัญชีสกุลเงินไต้หวันที่มีชื่อผู้ได้รับรางวัล จะต้องดำเนินการเขียนหนังสือรับรอง เพื่อดำเนินการใช้สมุดบัญชีธนาคารของคู่สมรส หรือญาติผู้มีสายเลือดเดียวกันแทน

โครงการบ่มเพาะศักยภาพและทุนการศึกษาสำหรับผู้ตั้งถิ่นฐานใหม่และบุตรธิดา ประจำปีการศึกษา 2022

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading