:::
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสมัครบัตรทองการจ้างงาน(ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ)เพื่อมาทำงานที่ไต้หวัน

มาทำงานที่ไต้หวันไม่ใช่ความฝันอีกต่อไป ! ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสมัครบัตร Employment Gold Card

การออกบัตรทองการจ้างงานเป็นไปตาม “กฎหมายว่าด้วยการจ้างผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ” มาตราที่ 8 ข้อที่ 3 เพื่อเป้าหมายที่จะดึงดูดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติมาทำงาน ลงทุน และประกอบธุรกิจที่ไต้หวัน รัฐบาลผลักดัน “บัตรทองการจ้างงาน” (Employment Gold Card) “บัตรการจ้างงานทั่วไป” และ “วีซ่าสำหรับประกอบธุรกิจ” เพื่อให้บุคลากรเชี่ยวชาญต่างชาติสามารถเดินทางมาทำงานที่ไทยได้

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสมัครบัตรทองการจ้างงาน(ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ)เพื่อมาทำงานที่ไต้หวัน

ชาวต่างชาติมาทำงานที่ไต้หวันมี 3 ช่องทางให้สมัคร: “บัตรทองการจ้างงาน” (Employment Gold Card) “บัตรการจ้างงานทั่วไป” และ “วีซ่าสำหรับประกอบธุรกิจ”

ชาวต่างชาติหากมีความประสงค์มาทำงาน ลงทุน และมาประกอบธุรกิจที่ไต้หวัน มีช่องทางที่ไม่เหมือนกันตามประเภทของงานที่ทำ โดยปัจจุบันประกอบไปด้วย “บัตรทองการจ้างงาน” (Employment Gold Card) “บัตรการจ้างงานทั่วไป” และ “วีซ่าสำหรับประกอบธุรกิจ” 3 ช่องทางที่ชาวต่างชาติสามารถมาไต้หวันได้

 

more:攬才專法鬆綁!吸引外籍專業人才來台 就業金卡核發創新高

4 บัตรใน 1 เดียว ใบอนุญาตทำงาน วีซ่าพำนัก บัตรแสดงถิ่นที่อยู่สำหรับชาวต่างชาติ ใบอนุญาตเดินทางกลับเข้าประเทศ เป็นบัตรที่สะดวกสบายจริง ๆ !

“บัตรทองการจ้างงาน” (Employment Gold Card) “บัตรการจ้างงานทั่วไป” และ “วีซ่าสำหรับประกอบธุรกิจ” รวบรวมหลักฐานที่จำเป็นสำหรับชาวต่างชาติในการมาทำงานที่ไต้หวัน ประกอบไปด้วยใบอนุญาตทำงาน วีซ่าพำนัก บัตรแสดงถิ่นที่อยู่สำหรับชาวต่างชาติ และ ใบอนุญาตเดินทางกลับเข้าประเทศ ทำให้ชาวต่างชาติที่มีบัตรเหล่านี้ ไม่จำเป็นต้องไปหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสมัครโดยเฉพาะแต่ละรายการ สละเวลาในการสมัครเอกสารหลักฐานต่าง ๆ

“บัตรทองการจ้างงาน” (Employment Gold Card) “บัตรการจ้างงานทั่วไป” และ “วีซ่าสำหรับประกอบธุรกิจ” ทั้ง 3 แบบมีกระบวนการสมัครที่ต่างกัน “บัตรทองการจ้างงาน” (Employment Gold Card) สามารถสมัครได้ที่ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย หน้าต่างสำหรับการสมัครของผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ

“บัตรการจ้างงานทั่วไป” หากยังไม่ได้เข้าประเทศ ให้สมัครที่กงสุลไต้หวันประจำประเทศนั้น ๆ หรือสำนักงานตัวแทนในประเทศนั้น ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ สมัครด้วยตนเอง หรือผู้ว่าจ้างสมัครให้ หรือมอบอำนาจให้คนอื่นในการสมัคร แต่หากได้เข้ามาในไต้หวันแล้วให้สมัครที่ศูนย์บริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ สมัครด้วยตนเอง หรือให้ผู้ว่าจ้างสมัครให้ หรือมอบอำนาจให้คนอื่นในการสมัคร

“วีซ่าสำหรับประกอบธุรกิจ” สามารถสมัครได้ที่ คณะกรรมการตรวจสอบการลงทุนกระทรวงเศรษฐกิจ โดยช่องทางการรับเอกสารสำหรับชาวต่างชาติสามารถไปที่สำนักกงสุลกระทรวงต่างประเทศ และสำหรับชาวฮ่องกงและมาเก๊าให้ไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทย

more:อะไรคือบัตรทองการจ้างงานไต้หวัน (Employment Gold Card)?

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสมัครบัตรทองการจ้างงาน(ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ)เพื่อมาทำงานที่ไต้หวัน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสมัครบัตรทองการจ้างงาน(ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ)เพื่อมาทำงานที่ไต้หวัน

บัตรทองการจ้างงาน ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติ 7 สาขาใหญ่ สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปะและวัฒนธรรม สาขาพลศึกษา สาขาการเงิน สาขากฎหมาย สาขาออกแบบสถาปัตยกรรม

บัตรทองสำหรับการจ้างงานเป็นไปตาม “กฎหมายการจ้างงานผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ” มาตราที่ 8 ซึ่งออกแบบมาเป็นพิเศษโดยเฉพาะสำหรับบุคคลผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่มีคุณสมบัติเฉพาะที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานรัฐในด้านการทำงานในวัตถุประสงค์พิเศษ

โดยรวบรวมใบอนุญาตทำงาน วีซ่าพำนัก และ บัตรแสดงถิ่นที่อยู่สำหรับชาวต่างชาติ กับใบอนุญาตเดินทางกลับประเทศทั้ง 4 บัตรเป็น 1 เดียว

 

“บัตรทองการจ้างงาน” เหมาะสำหรับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติเฉพาะ ที่ผ่านการรับรองจากหน่วยงานรัฐในด้านการทำงานในวัตถุประสงค์พิเศษ  โดยคุณสมบัติแบ่งเป็น 7 สาขาใหญ่ ประกอบด้วย สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาเศรษฐศาสตร์ สาขาศึกษาศาสตร์ สาขาศิลปะและวัฒนธรรม สาขาพลศึกษา สาขาการเงิน และสาขากฎหมาย สาขาการออกแบบสถาปัตยกรรม โดยการสมัครมีตั้งแต่ 1 ถึง 3 ปี

 

“บัตรทองการจ้างงาน” สามารถสมัครได้ที่  หน้าต่างสำหรับการสมัครของผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทย

 

more:ชาวต่างชาติเขียนคำร้องต่ออายุ “บัตรทองสำหรับผู้ทำงาน” กระทรวงมหาดไทยแจง “รายการละ 1500 ดอลลาร์ไต้หวัน”

บัตรการจ้างงานทั่วไป เหมาะสำหรับชาวต่างชาติที่เป็นพนักงานบริษัททั่วไป โดยสาขาวิชาประกอบไปด้วย สาขาเฉพาะด้านและสาขาทักษะต่าง ๆ อาจารย์มหาวิทยาลัย ติวเตอร์ ที่ปรึกษาด้านวิชาการหรือการวิจัย และอื่น ๆ

บัตรการจ้างงานทั่วไปก็เป็นบัตรที่รวบรวมหลักฐาน 4 อย่างไว้เป็น 1 เดียว (ใบอนุญาตทำงาน วีซ่าพำนัก บัตรแสดงถิ่นที่อยู่สำหรับชาวต่างชาติ และ ใบอนุญาตเดินทางกลับเข้าประเทศ)

คุณสมบัติผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติที่ทำงานบริษัททั่วไป (เป็นงานที่เป็นไปตามกฎหมายการจ้างงานมาตราที่ 46 ข้อ 1 ถึง 6)

สาขาวิชาประกอบไปด้วย สาขาเฉพาะด้านและสาขาทักษะต่าง ๆ หัวหน้าแผนกการทำงานสำหรับชาวต่างชาติและชาวจีนโพ้นทะเล อาจารย์มหาวิทยาลัย อาจารย์สอนภาษาในสถาบันกวดวิชาระยะสั้น โค้ชกีฬาและนักกีฬา ศาสนา ศิลปะ และงานเกี่ยวกับการแสดงทางศิลปะ และยังมีงานวิจัยหรือที่ปรึกษาที่รัฐบาลหรือองค์กรการวิจัยทางวิชาการต่าง ๆ เป็นผู้จ้าง

 

“บัตรการจ้างงานทั่วไป” หากยังไม่ได้เข้าประเทศ ให้สมัครที่กงสุลไต้หวันประจำประเทศนั้น ๆ หรือสำนักงานตัวแทนในประเทศนั้น ๆ โดยผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ สมัครด้วยตนเอง หรือผู้ว่าจ้างสมัครให้ หรือมอบอำนาจให้คนอื่นในการสมัคร แต่หากได้เข้ามาในไต้หวันแล้วให้สมัครที่ศูนย์บริการสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง โดยผู้เชี่ยวชาญต่าง ๆ สมัครด้วยตนเอง หรือให้ผู้ว่าจ้างสมัครให้ หรือมอบอำนาจให้คนอื่นในการสมัคร

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสมัครบัตรทองการจ้างงาน(ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ)เพื่อมาทำงานที่ไต้หวัน
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสมัครบัตรทองการจ้างงาน(ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ)เพื่อมาทำงานที่ไต้หวัน

วีซ่าสำหรับประกอบธุรกิจเหมาะสำหรับนักธุรกิจชาวต่างชาติและฮ่องกง มาเก๊าที่มีคุณสมบัติในการสร้างสรรค์และทักษะ ในการมาประกอบธุรกิจในไต้หวันเป็นเวลา 1 ปี

วีซ่าสำหรับประกอบธุรกิจเป็นการผ่อนคลายมาตรการที่จำเป็นต้องมีการลงทุน 6 ล้านเพื่อย้ายถิ่นฐานมาลงทุนและพำนักในไต้หวัน ในนักธุรกิจชาวต่างชาติและฮ่องกง มาเก๊าที่มีคุณสมบัติในการสร้างสรรค์และทักษะ โดยมอบวีซ่าพำนักให้มาประกอบธุรกิจในไต้หวันเป็นเวลา 1 ปี

ผู้สมัครสามารถสมัครได้ในนามบุคคล หรือทีม โดยในนามบุคคลต้องสอดคล้องกับเงื่อนไข 1 ใน 8 ข้อ เช่น เคยได้รับสิทธิบัตรการประดิษฐ์จากต่างประเทศ หรือสิทธิบัตรประดิษฐ์ในประเทศ หรือสิทธิบัตรการออกแบบ หรือผู้สมัครหรือผู้รับผิดชอบเคยได้รับรางวัลหรือเคยเข้ารอบในนิทรรศการที่มีความสำคัญทั้งในและนอกของต่างประเทศ

 

สมัครในนามทีมจำกัดที่ 3 คน ซึ่งแบ่งเป็นยังไม่เคยมาทำงานที่ไต้หวัน และมาทำงานที่ไต้หวันแล้ว โดยขอสิทธิพำนัก 1 ปีสำหรับ “วีซ่าการประกอบธุรกิจ” หากภายหลังมีการจัดตั้งบริษัทและมีการดำเนินการอย่างจริงจัง สามารถเขียนคำร้องขอขยายระยะเวลาการพำนักเป็น 2 ปีได้

 

“วีซ่าสำหรับประกอบธุรกิจ” สามารถสมัครได้ที่ คณะกรรมการตรวจสอบการลงทุนกระทรวงเศรษฐกิจ โดยช่องทางการรับเอกสารสำหรับชาวต่างชาติสามารถไปที่สำนักกงสุลกระทรวงต่างประเทศ และสำหรับชาวฮ่องกงและมาเก๊าให้ไปที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกระทรวงมหาดไทย

สิทธิประโยชน์ 5 ข้อใหญ่สำหรับบัตรทองการจ้างงาน ใบอนุญาติทำงานส่วนบุคคลที่เปิดกว้าง ได้รับโปรโมชั่นภาษีเงินได้ วีซ่าสำหรับญาติในการมาเยี่ยมพำนักชั่วคราวขยายเป็นสูงสุด 1 ปี คู่สมรสและทายาทที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะสามารถคำร้องมาพำนักที่ไต้หวันได้ ผ่อนคลายมาตราการประกันสุขภาพ

สิทธิประโยชน์ 5 ข้อใหญ่สำหรับบัตรทองการจ้างงาน

1.ไม่จำเป็นต้องได้รับการสมัครโดยนายจ้างคนใดคนหนึ่ง เป็นใบอนุญาตในทำงานส่วนบุคคลที่เปิดกว้าง ให้อิสระและความสะดวกสบายในการหางาน ทำงาน การแนะนำทางวิชาการ การบรรยาย การทำงานพาร์ทไทม์ หรือการเปลี่ยนงาน

2.ได้รับโปรโมชั่นภาษีเงินได้ ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติที่มาทำงานที่ไต้หวันและได้รับอนุญาตให้พำนักที่ไต้หวันเป็นครั้งแรก หากได้รับบัตรทองสำหรับการจ้างงานนำตั้งแต่วันที่ว่าจ้างปฏิบัติงานเป็นต้นไปภายใน 5 ปี โดยไม่มีทะเบียบบ้านในไต้หวันและไม่เป็นบุคคลที่พำนักในไต้หวันที่อยู่ในกฎหมายว่าด้วยการจ่ายภาษีเงินได้ และอาศัยอยู่ในไต้หวันครบ 183 วันและมีรายได้มากกว่า 3 ล้านต่อปีภาษีเป็นเวลาภายใน 3 ปี รายได้ต่อปีในส่วนที่เกินกว่า 3 ล้าน ครึ่งนึงสามารถละเว้นการบันทึกเข้าสู่ภาษีที่ต้องจ่าย

3.วีซ่าสำหรับญาติในการมาเยี่ยมพำนักชั่วคราวขยายเป็นสูงสุด 1 ปี

ความหมายของญาติ : พ่อแม่ ปู่ย่า ตายายของตนเองและคู่สมรส

วีซ่าเยี่ยมญาติ : สามารถเข้าออกได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง และพำนักอยู่ไม่เกิน 6 เดือน หากครบกำหนดต้องเขียนคำร้องขอขยายระยะเวลา โดยแต่ละครั้งพำนักได้รวมสูงสุด 1 ปี

4.คู่สมรสและทายาทที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของผู้ถือบัตรทองการจ้างงานสามารถคำร้องมาพำนักที่ไต้หวันได้

5.ผ่อนคลายมาตราการประกันสุขภาพ: ผู้ถือบัตรทองการจ้างงานที่ได้รับจ้าง คู่สมรส และทายาทที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะหรือทายาทที่อายุมากกว่า 20 ปี แต่มีปัญหาความพิการทำให้ไม่สามารถดูแลตนเองได้ ภายหลังจากการได้รับเอกสารรับรองการพำนักแล้ว สามารถเข้าสู่ระบบประกันสุขภาพได้ ไม่อยู่ภายใต้ข้อจำกัดการพำนัก 6 เดือนถึงจะสมัครได้

ข้อควรรู้เกี่ยวกับการสมัครบัตรทองการจ้างงาน(ผู้เชี่ยวชาญต่างชาติ)เพื่อมาทำงานที่ไต้หวัน

มาเป็นคนแรกที่แสดงความคิดเห็น

หนูเลศ ปาปะเก ทำไหมคนที่แต่งกับกามาถาวรถึงยื่ยเรื่องขอใบอนุญาตทำงานไม่ได้ทั้งๆที่ภรรยาก็ถือบัตรถาวรเพราะยังไงเราก็ต้องอศัยอยู่ที่ใต้หวั่นอยู่แล้วใช้ชีวิตที่ใต้หวั่นเข่าบ้านสามีภรรยาก็ต้องทำมาหากินช่วยกันถ้าทำงานไม่ได้จะเอาอะไรกินอยากให้มองถึงตรงนี้ด้วย

回覆
208天前
ข่าวล่าสุด 最新消息icon
回到頁首icon
Loading